Justering av kallelse till årsstämma

Report this content

Justering av kallelse till årsstämman avser punkten 10 vilken avser valberednings förslag till styrelse samt punkten 12 som avser Styrelsens förslag till beslut om emission. MAR-etiketten avser styrelsens förslag punkten 12 beslut om emission.

Efter att Micha Velasco tillträdde den 7 juni 2021 som tf VD för Bodyflight Sweden AB har valberedningen beslutat att föreslå följande till styrelsen: Valberedningen föreslår omval av Anna Swanér, Daniel Volle, Stefan Osmund samt nyval av Karin Bäcklund och Janne Hartlin. Janne Hartlin är ett välkommet tillskott till styrelsen då han har god kännedom kring annonsmarknaden samt besitter ett stort kontaktnät i framförallt Göteborg. Janne Hartlin arbetar som Brand Manager för Mix Megapol och Bauer Media AB.

I den riktade nyemissionen föreslås att stämman beslutar om att öka emissionslikviden från 1 500 000 kr till 1 820 000 kr.

Punkten 12 justeras till följande lydelse:
 

Punkten 12: Styrelsens förslag till beslut om emission. Styrelsen förslår att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor genom nyemission av högst 900 000 aktier. Emissionslikviden vid fullteckning uppgår till 1 820 000 kr. Emissionskostnaderna understiger tio procent av emissionslikviden.För nyemissionen ska följande villkor gälla i övrigt:Rätt att teckna aktier ska endast tillkomma följande personer och/eller genom bolag vilka har accepterat villkoren och åtagit sig att teckna om stämman godkänner förslaget.
 

Tecknare

Belopp
Daniel Volle genom bolag 435 000,00 kr
Micha Velasco genom bolag      210 000,00 kr
Stefan Burström genom bolag  190 000,00 kr
Martin Dahl                                180 000,00 kr
Tomas Antonelius 125 000,00 kr
Annika Lindh 100 000,00 kr
Mats Ekberg 85 000,00 kr
Gerhard Dal 75 000,00 kr
Fredrik Norden 50 000,00 kr
Tobias Pontvik 50 000,00 kr
Live it Group AB  45 000,00 kr
Hercules Österberg 25 000,00 kr
Andreas Sewallius  25 000,00 kr
Alexander Kalmér 25 000,00 kr
Totalt 1 820 000,00 kr

                       

Teckningskursen är 2,1 kr per aktie. Teckningskursen 2,1 kr har fastställts utifrån genomsnittlig volymvägd stängningskurs i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en handelsperiod på 20 handelsdagar fram till och med 14 maj 2021 med en rabatt om 11 procent. Aktiekursen i Bolaget har de senaste 12 månaderna före styrelsens beslut varierat mellan 1,6 kr till 3,6 kr per aktie varför teckningskursen kan anses betinga marknadsvärde med tanke på osäkerheten i marknaden.

Teckning för aktierna ska ske senast den 18 juni 2021 och betalning ska ske senast den 22 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen behöver tecknas och betalas skyndsamt samt att den är av förhållandevis mindre belopp. Således är det inte möjligt att genomföra emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 

Denna information är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-16 17:11 CET.

Micha Velasco, tf VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar