Kommuniké från extra bolagsstämma i Bodyflight Sweden AB den 11 juni 2019

Bodyflight Sweden AB har den 11 juni 2019 avhållit extra bolagsstämma.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga ägare

Den extra bolagsstämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 249 955 kronor genom nyemission av högst 2 499 550 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt där fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara 18 juni 2019. Teckningskursen per aktie är 3,15 kronor.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran under tiden från och med den 24 juni 2019 till och med den 10 juli 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 24 juni 2019 till och med den 10 juli 2019. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar