Uppdatering av tidplan inför företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman i Bodyflight Sweden AB beslutade idag att följa styrelsens förslag om att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 7,9 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.

Bakgrund

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps före detta mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Under senaste året har bolaget projekterat och byggt ytterligare en vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg som sedan den 27 april är i drift. Därutöver öppnade Bodyflights dotterbolag FMJ den första delen av skjutbanan i Solna den 15 maj, som är en kortbana för pistolskytte. 

Motiv till emissionen

Med den befintliga tunneln i Bromma och den nya i Göteborg samt den delägda skjutbanan ökar omsättningen i koncernen väsentligt. Starten i Göteborg har varit över förväntan med en omsättningsökning om 52% och förväntas generera ett resultattillskott på årsbasis. Vissa förseningar i byggnationerna har dock bidragit till ökade kostnader för anläggningarna vilket är orsaken till att styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Bakom emissionsbeslutet står bolagets större aktieägare, jämte investerare som övertagit teckningsrätter. Dessa har på förhand gjort teckningsåtaganden som uppgår till 58 procent av emissionen. Teckningsåtagandena är gjorda helt utan ersättning.

Villkor för nyemissionen 

-       Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. 

-       För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 

-       Emissionskursen är 3,15 SEK per aktie. 

-       Företrädesemissionen omfattar högst 2 499 550 aktier. 

Tidplan för nyemissionen 

-       Teckningsperiod 24 juni – 10 juli 2019.

-       Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 14 juni 2019. 

-       Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 17 juni 2019. 

-       Avstämningsdag är 18 juni 2019. 

-       Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 juli 2019. 

-       Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

-       Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 juni – 8 juli 2019. 

-       Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 juni 2019 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av juli 2019. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.bodyflight.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.  

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar