Förändring av antalet aktier och röster i Boliden

Report this content

Den 27 april 2021 beslutade årsstämman i Boliden såsom tidigare offentliggjorts om ett automatiskt inlösenförfarande innefattande en uppdelning av Bolidens aktier, s.k. aktiesplit 2:1. Under maj 2021 genomfördes aktiespliten varvid varje befintlig aktie delades upp i två aktier varav en benämndes inlösenaktie. Antalet aktier och röster i Boliden ökade således med 273 511 169 till totalt 547 022 338.

Som ytterligare led i inlösenförfarandet har Bolagsverket idag registrerat indragning av de 273 511 169 inlösenaktier som tillkom genom aktiespliten och per den 31 maj 2021 uppgår antalet aktier och röster i Boliden åter till 273 511 169. Indragningen kommer att verkställas av Euroclear Sweden AB genom ett automatiskt förfarande med avstämningsdag den 2 juni 2021 och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Därefter kommer inlösenbeloppet om 6 kronor för varje inlöst aktie att betalas ut omkring den 7 juni 2021.

Ytterligare information om inlösenförfarandet finns på bolagets webbplats, www.boliden.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 070 - 453 65 88

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 16:00 CET.

 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar