Information avseende automatiskt inlösenförfarande

Report this content

Såsom framgår av kommunikén från Bolidens årsstämma beslöt stämman idag, i enlighet med styrelsens förslag, om ett automatiskt inlösenförfarande innebärande att sammanlagt
1 572 689 221,75 kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 5,75 kronor per aktie. Förfarandet innefattar en uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, varvid den ena aktien kommer att benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet, med kortnamnet ”BOL IL”.

Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara den 17 maj 2018. Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier infaller därmed den 15 maj 2018 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier infaller den 16 maj 2018. Inlösenaktien kommer att ha ISIN-kod SE0011088673 och ny ISIN-kod för ordinarie aktie i Boliden kommer att vara SE0011088665.

Handel i inlösenaktier på Nasdaq Stockholm beräknas ske under perioden 18 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Därefter kommer samtliga inlösenaktier att automatiskt dras in, dvs. utan att det krävs någon åtgärd från aktieägarna. Avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara den 12 juni 2018 och utbetalning av inlösenlikvid beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden den 15 juni 2018. För ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas till den informationsbroschyr som publicerats på bolagets hemsida den 6 april 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070 - 453 65 88 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar