Kommuniké från Boliden AB:s årsstämma den 8 maj 2008

Utdelning
Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 4 kronor per aktie och att tisdagen den 13 maj ska vara avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut av VPC den 16 maj 2007.

Indragning av egna aktier
I syfte att justera kapitalstrukturen gav årsstämman 2007 styrelsen mandat att köpa max 10 procent av bolagets aktier. Styrelsens uttalade avsikt var att inköpta aktier skulle ”makuleras” efter beslut på kommande årsstämma. Under perioden 16 maj till 9 november 2007 återköpte Boliden 15 946 000 aktier, motsvarande 5,509 procent av antalet aktier och röster.

Årsstämman beslöt att minska aktiekapitalet med ca 32 Mkr genom indragning av återköpta aktier samt att öka aktiekapitalet med motsvarande belopp genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Boliden har därefter 273 511 169 aktier.

Valberedning
Till ny valberedning valde stämman Anders Algotsson (AFA Försäkring), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Michael Gobitschek (Skagen Fonder), Lars-Erik Forsgårdh och Anders Ullberg (styrelseordförande).

Styrelse
Stämman beslutade om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg. Anders Ullberg omvaldes till styrelsens ordförande. Till ny ledamot i styrelsen utsågs Bolidens VD Lennart Evrell.

Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvodena skulle vara oförändrade - 850 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till övriga ledamöter - medan arvodet till ordföranden i revisionsutskottet ökades till 150 000 kronor och arvodet till ledamöter i revisionsutskottet ökades till 75 000 kronor.För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Communications Manager, Boliden AB, tel 08-610 1559, 0733-244 551

Prenumerera

Dokument & länkar