Kommuniké från Bolidens årsstämma

Bolidens årsstämma hölls den 3 maj 2019 i Boliden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 8,75 kronor per aktie och att tisdagen den 7 maj 2019 skall vara avstämnings-dag för utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 10 maj 2019.

Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 1 162 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 4,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara fredagen den 24 maj 2019 och avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara onsdagen den 19 juni 2019, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden tisdagen den 25 juni 2019.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade vidare om nyval av Perttu Louhiluoto samt omval av styrelseledamöterna Marie Berglund, Tom Erixon, Michael G:son Löw, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg, med Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Arvoden
Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 750 000 kronor till ordföranden och med 580 000 kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget; att arvode utgår med 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet; samt att arvode utgår med 50 000 kronor till ledamot av ersättnings­utskottet.

Valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB fram till och med nästa årsstämma.
    
  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070 - 453 65 88 
  
   
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar