Mineraltillgångar och mineralreserver 2018

Under 2018 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara men i övrigt har inga större tillskott noterats. I Tara och Kristineberg har under året drivits ort för att skaffa bättre platser att borra från mot nya fyndigheter. I Garpenberg, Aitik och Kevitsa finns mineraltillgångar och mineralreserver som tryggar produktion många år framöver.

- Vi fortsätter att fokusera vår prospekteringsverksamhet kring befintliga verksamheter. Utvecklingen kring Tara är fortsatt lovande och vi ser fram emot nya borrpositioner i Bolidenområdet senare i år, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2018 var 520 (470) MSEK.

Aitik
I Aitik pågår för närvarande ingen omfattande prospektering. Däremot pågår arbeten med att förbereda Liikavaara fyndigheten, cirka 3 km nordväst om Aitik, för brytning. Prospektering och utvärdering pågår även på Nautanen fyndigheten, cirka 15 km norr om Aitik. Förändringarna i Aitik sedan förra året är små. 38 Mton är brutet, men mer än hälften av det har tillförts mineralreserven genom en förändrad design av dagbrottet.

Bolidenområdet
Dagbrottet i Maurliden kommer att brytas slut under början av 2019. Därmed finns inte längre några rimliga förutsättningar för att kunna bryta återstående mineraltillgångar i Maurliden. I Renström har nästan 1 Mton tillförts mineralreserven genom att två nya områden har planerats för brytning. I Kristineberg har ort drivits mot en ny lins 2,5 km väster om Kristineberg, i gamla Rävlidenområdet. Borrning från orten mot den nya linsen kommer att kunna påbörjas under 2019. Totalt för området är mineralreserven nästan samma som förra året medan mineraltillgångarna minskar.

Garpenberg
Garpenberg har bra framförhållning med mineraltillgångar och mineralreserver. Inga större förändringar under året, men mindre uppdateringar och designförändringar har resulterat i att mineralreserven bara minskat med 1 Mton vid en brytning av 2,6 Mton malm. Mineraltillgången ökar marginellt.

Kevitsa
För Kevitsa gruvan, som förvärvades av Boliden 2016, har mindre förändringar gjorts i de ekonomiska parametrarna som styr gruvdriften samt finjusteringar i designen för dagbrottet. Resultatet blir att mineralreserven minskar med 5 Mton vid en brytning av 8 Mton malm under 2018. För mineraltillgången har det gjorts en totalgenomgång under året med anpassning till Bolidens normala sätt att definiera mineraltillgångar i dagbrott. Mineraltillgången består av mineralisering i närheten av slutligt dagbrott över en viss halt men som på grund av de ekonomiska förutsättningarna för närvarande inte är brytvärd. I årets redovisning tas hänsyn till avståndet från slutligt dagbrott och mineralisering på större avstånd har uteslutits. Detta har lett till en minskning av mineraltillgången med 20 Mton eller 11 procent.

Kylylahti
Mineralreserven är liten vilket betyder att gruvan närmar sig sitt slut. I år har dock drygt 400 kton kunnat tillföras reserven genom förbättrad rumsdesign men framförallt genom förbättrad anrikning av nickel och kobolt samt bättre prisförutsättningar och villkor från smältverket. Eftersom 790 kton malm har brutits under 2018 minskar ändå mineralreserven med knappt 400 kton. Mineraltillgången har ökat genom prospektering och ifyllnadsborrning i gruvan samt genom de förbättrade ekonomiska förutsättningarna.

Tara
I Tara fortsätter undersökningar av Tara Deep mineraliseringen med borrningar från dagen samtidigt som ortdrivning pågår mot Tara Deep. Kvantiteten i Tara Deep beräknas nu till 18 Mton (13 Mton 2017) antagen mineraltillgång. Samtidigt har arbetet fortsatt med att förbättra de geologiska modellerna över malmlinserna och designen av brytningsrum i Taragruvan. Mineralreserven minskar ändå något medan mineraltillgången ökar tack vare tillskotten i Tara Deep.

Beräkningarna av mineraltillgångar och mineralreserver 2018
Boliden övergår från att rapportera enligt Fennoscandian Review Board (FRB) till Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC). PERC-standarden har tydligare krav på dokumentation och på de kompetenta personer som ska utvärdera de uppgifter som bolagen redovisar. Övergången till PERC-standarden är en process som sker under en övergångsperiod till dess att företagen hunnit ställa om till att använda PERC-standarden. Redovisningen här görs så långt möjligt i överensstämmelse med PERC-standarden, men rapporteringen gör inte anspråk på att vara fullständigt i enlighet med det anvisade regelverket.

För varje gruva och projekt gör Boliden en summerande rapport över mineraltillgångar och mineralreserver som läggs på hemsidan. Alla dessa rapporter är granskade och godkända av kompetenta personer som presenteras i respektive rapport. Denna sammanställning av mineraltillgångar och mineralreserver har granskats och godkänts av Gunnar Agmalm, Chef Malmbas och Projektvärdering, Boliden, som är medlem i The Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) och The Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) som är godkända organisationer för kompetenta personer enligt PERC.

Mineraltillgångar och mineralreserver är grunden för företagets långsiktiga planering och skall brytas under lång tid framöver. Därför används till övervägande del planeringspriser, som är ett förväntat framtida medelpris för metaller och valutor. Boliden använder för närvarande följande planeringspriser:

Planeringspriser Långtidspriser 2018 Förändring mot 2017
Koppar 6 600 USD/ton +400
Zink 2 400 USD/ton +200
Bly 2 100 USD/ton
Guld 1 200 USD/tr.oz
Silver 17 USD/tr.oz -1
Molybden 8 USD/lb
Nickel 16 000 USD/ton
Palladium 1 000 USD/tr.oz +250
Platinum 1 000 USD/tr.oz -150
Kobolt 25 USD/lb +11
Tellur 30 USD/kg
USD/SEK 7,5
EUR/SEK 8,85 +0,22
EUR/USD 1,18 +0,03

Läs mer: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/prospektering/mineralreserver-och-mineraltillgangar 

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Director Group Communications försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 07:49 CET

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88


 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com