Produktionsstörningar i Aitik och Tara

Report this content

Till följd av förhöjd sjukfrånvaro relaterat till covid-19 tillsammans med produktionsstörningar i såväl Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland bedöms rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare 200 MSEK under det första kvartalet.

I Aitik har en utökad smittspridning av covid-19 och därtill hörande sjukfrånvaro inneburit att gruvproduktionen inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet. Därtill har hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket inneburit produktionsstörningar. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms till drygt 1 Mton minskad genomsättning utöver säsongsmässiga variationer.  

Även i Tara har förhöjd frånvaro till följd av Covid-19 påverkat produktionen negativt. Därtill har ett haveri i uppfodringsanläggningen från gruvan inträffat. Haveriet har föranlett ett stopp i gruvproduktionen vilket bedöms kvarstå under en vecka.

Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor uppskattas till närmare -200 MSEK under det första kvartalet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: +46 (0)70-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.