Styrelsens förslag till automatiskt inlösenförfarande

Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och den finansiella ställningen är stark. Balansräkningen är starkare än Bolidens mål på cirka 20 procent skuldsättning under en högkonjunktur. Målet har preciserats till att även inkludera nettoefterbehandlingsskuld. Därför föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en extra utbetalning av 4,25 SEK per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare tillväxt föreslår liksom förra året styrelsen att årsstämman beslutar om en aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 4,25 (5,75) SEK per aktie. Detta motsvarar en total inlösenlikvid om 1 162 (1 573) MSEK. Inlösenförfarandet inkluderar även en minskning av bolagets aktiekapital, vilket föreslås återställas genom en fondemission.

Kombinerat med den föreslagna ordinarie utdelningen om 8,75 (8,25) SEK per aktie kommer aktieägarna, förutsatt årsstämmans godkännande, erhålla 13,00 (14,00) SEK per aktie, totalt 3 556 (3 829) MSEK.

Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preliminärt vara omkring den 24 maj 2019. Handel i inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas ske under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med den 17 juni 2019. Betalning för inlösenaktien beräknas ske omkring den 25 juni 2019.
   
  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör tel: +46 70 453 65 88
   
  
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Director Group Communications försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 07:45 CET. 
    
   
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar