Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Boliden AB (publ) (org. nr 556051-4142) kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Därutöver kommer anföranden av styrelsens ordförande, verkställande direktören, revisionsutskottets ordförande samt bolagets huvudansvariga revisor att läggas ut på bolagets webbplats, www.boliden.com, den 27 april 2021.

Anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

dels      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier),

dels      anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 26 april 2021.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. De uppgifter som lämnas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtts­registrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.boliden.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Boliden tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller via post till Boliden AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådan förhandsröst måste avges senast den 26 april 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret enligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden på telefon 08-32 94 29 vardagar kl 09:00-16:00.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.boliden.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (inklusive revisors yttrande avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen sedan föregående årsstämma)
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman
 11. Beslut om arvoden till styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. Helene Biström (omval)
  2. Michael G:son Löw (omval)
  3. Per Lindberg (nyval)
  4. Perttu Louhiluoto (omval)
  5. Elisabeth Nilsson (omval)
  6. Pia Rudengren (omval)
  7. Karl-Henrik Sundström (nyval)
  8. Anders Ullberg (omval), samt
  9. Anders Ullberg till styrelsens ordförande (omval)
 13. Beslut om arvode till revisorn
 14. Val av revisor
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Val av ledamöter till valberedningen
 17. Beslut om ändring av bolagsordning
 18. Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande
  1. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1
  2. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier
  3. ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Valberedningen

Valberedningen i Boliden har utgjorts av dess ordförande Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid stämman (punkten 1)

Valberedningen föreslår att Anders Ullberg väljs till stämmans ordförande eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet (punkten 2)

Styrelsen föreslår Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, och Anders Oscarsson, AMF, eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkten 8)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8,25 (7) kronor per aktie och att torsdagen den 29 april 2021 ska vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 4 maj 2021. Som framgår av punkt 18 nedan, föreslås ytterligare kapitalöverföring om 6 kronor per aktie till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman (punkten 10)

Valberedningen föreslår att åtta ordinarie styrelseledamöter och ett registrerat revisionsbolag utses av stämman.

Beslut om arvoden till styrelsen (punkten 11)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 1 830 000 (1 750 000) kronor till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå med 610 000 kronor (580 000) kronor. Valberedningen har informerats om att styrelsen avser att utse en vice ordförande. Arvodet för en eventuell vice ordförande föreslås vara 915 000 kr. Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 250 000 (225 000) kronor till ordföranden i utskottet och med 150 000 (125 000) kronor till envar av utskottets ledamöter; samt att arvode till ersättningsutskottets ledamöter oförändrat utgår med 50 000 kronor till såväl ordföranden som ledamoten av utskottet.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkten 12)

Valberedningen föreslår omval av Helene Biström, Michael G:son Löw, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren och Anders Ullberg samt nyval av Per Lindberg och Karl-Henrik Sundström. Per Lindberg har tidigare varit verkställande direktör för Billerud Korsnäs och Epiroc. Karl-Henrik Sundström har tidigare varit finanschef för Ericsson och verkställande direktör för Stora Enso. Tom Erixon har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår vidare att omval sker av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Beslut om arvode till revisorn (punkten 13)

Valberedningen föreslår att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkten 14)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB väljs som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkten 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

Val av ledamöter till valberedningen (punkten 16)

Valberedningen föreslår att till ledamöter i valberedningen utses Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Beslut om ändring av bolagsordning (punkten 17)

I syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om poströstning inför kommande bolagsstämmor föreslår styrelsen att ett nytt sjätte stycke, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningens § 9. Vidare föreslår styrelsen följande mindre ändringar i § 1, i § 9 tredje stycket och i § 9 femte stycket (markerade i kursivt nedan), i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar och att möjliggöra att bolagsstämma även kan hållas i Landskrona kommun. Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

§ 1

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Boliden AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Boliden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 9 tredje stycket

Nuvarande lydelse

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 femte stycket

Nuvarande lydelse

Bolagsstämma kan även hållas i Gällivare kommun, Hedemora kommun och i Skellefteå kommun.

Föreslagen lydelse

Bolagsstämma kan även hållas i Gällivare kommun, Hedemora kommun, Landskrona kommun och i Skellefteå kommun.

§ 9 sjätte stycket (nytt)

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 17 är giltigt endast om aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande innefattande a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier och c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkten 18)

Bakgrund

Boliden har genererat betydande kassaflöden och den finansiella ställningen är stark. Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare tillväxt, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande. Härigenom delas varje befintlig aktie upp i två aktier (aktiesplit 2:1), varav den ena automatiskt löses in mot 6 kronor. Utöver föreslagen utdelning om cirka 2 256 miljoner kronor kommer cirka 1 641 miljoner kronor att utskiftas till aktieägarna genom detta förfarande. Totalt uppgår utdelning och inlösen till cirka 3 898 miljoner kronor, eller 14,25 kronor per aktie. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande föreslår styrelsen vidare att bolagets aktiekapital återställs till sitt nuvarande belopp genom fondemission. I anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

18 a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1

Styrelsen föreslår årsstämman att genomföra en uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet och lösas in på sätt som framgår under punkten b) nedan. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 7 maj 2021. Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 5 maj 2021 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 6 maj 2021. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 273 511 169 till 547 022 338, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 1,06 kronor.

18 b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 289 457 169 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 273 511 169 aktier.

De aktier som ska lösas in utgörs av de aktier som, efter genomförd uppdelning av aktier i enlighet med punkten a) ovan, benämns inlösenaktier i Euroclear-systemet, varvid avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktie i enlighet med punkten a) ovan är den 7 maj 2021. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.

För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om 6 kronor, varav cirka 4,94 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 1 641 067 014 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 289 457 169 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om 1 351 609 845 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 2 juni 2021. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 7 juni 2021.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 289 457 169 kronor, fördelat på sammanlagt 273 511 169 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 1,06 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Styrelsen får härmed avge följande redogörelse, i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen.

Det framgår av förslaget om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 289 457 169 kronor genom indragning av 273 511 169 aktier, för återbetalning till aktieägarna.

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit bolagsstämman att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 289 457 169 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet överförs från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital, i enlighet med punkten c) nedan.

Genom minskningen av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna minskar bolagets aktiekapital med 289 457 169 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

18 c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 289 457 169 kronor, till 578 914 338 kronor, genom en överföring av 289 457 169 kronor från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen.

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att uppgå till sammanlagt 273 511 169, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 2,12 kronor.

-------------------

Årsstämmans beslut enligt punkterna a) – c) ovan är villkorade av varandra och ska därför fattas som ett beslut. För giltigt beslut av årsstämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten i denna punkt 18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt 20 kap. 8 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen tillhandahålls separat.

En särskild informationsbroschyr rörande det föreslagna automatiska inlösenförfarandet enligt denna punkt kommer att tillhandahållas inför årsstämman.

Aktier och röster

Bolagets aktiekapital uppgår till 578 914 338 kronor fördelat på 273 511 169 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ytterligare information

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Boliden AB:s styrelse och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.boliden.com.

De fullständiga förslagen inför stämman framgår ovan. Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning m.m. till ledande befattningshavare respektive yttranden enligt 20 kap. 8 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 20 kap. 8 § aktiebolagslagen samt styrelsens ersättningsrapport framläggs genom att de finns tillgängliga på www.bKoliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, från och med tisdagen den 6 april 2021. Handlingarna kan också beställas från bolaget. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 17 april 2021, till adress Boliden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm, eller e-post: arsstamma@boliden.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.boliden.com och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, senast den 22 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i mars 2021
Boliden AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88


Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har drygt 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap 
www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar