Bonava presenterar utfall av strategisk översyn och reviderade finansiella mål

Report this content

Efter Bonavas strategiska översyn har styrelsen fattat beslut om reviderade mål och en uppdaterad strategi i syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Från och med 2022 kommer verksamheten styras utifrån sex mål varav två är finansiella. Ett av målen är att mer än fördubbla resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor år 2026. Som en effekt av den uppdaterade strategin kommer kostnader om –150 till –200 miljoner svenska kronor redovisas som jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet 2021.

Bonava har under året genomfört en genomlysning av verksamhet och omvärld för att identifiera förutsättningar för ökad effektivitet och lönsamhet. Mot bakgrund av den nu slutförda översynen har styrelsen beslutat att förtydliga och revidera koncernens målsättningar, vilka innefattar såväl syfte och strategiska fokusområden som interna och externa finansiella och icke-finansiella mål.

Koncernen är idag verksam på åtta geografiska marknader innefattande totalt 22 regioner, efter beslutet att avveckla verksamheten i Danmark. Framgent är bolagets målsättning att öka närvaron och stärka positionen i de regioner som erbjuder bäst förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande. Detta medför ett ökat behov av att investera i fler byggrätter där utrymmet för tillväxt är som störst. Kapitalet kommer att fördelas till respektive region utifrån respektive affärsenhets förutsättningar och lönsamhet, samt var investeringarna ger störst avkastning i förhållande till risk och aktieägarvärde. Investeringarna i byggrätter måste hänga samman med en ökad resurseffektivitet genom repetition i produktionen och ett tydligare kommersiellt fokus.

– Den uppdaterade strategin syftar till att säkerställa ett mer affärsdrivet förhållningssätt utifrån den lokala marknadens förutsättningar. Det kan exempelvis vara att över viss tid behålla utvalda hyresrättsprojekt i egen förvaltning vilket bedöms vara en attraktiv breddning av affärsmodellen, säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.

Genom nya förtydligade målsättningar som styr verksamheten mot ett resultat i absoluta tal och mot en ökad integrering av hållbarhet i hela värdekedjan synliggörs Bonavas värdeskapande.

– Bonava har de senaste fem åren etablerat en position som en ledande hållbar bostadsutvecklare. Med tydligare målsättningar fortsätter nästa etapp av vår resa för att få ytterligare hävstång i det gedigna arbete som vår organisation lagt ner. Vårt syfte att skapa och erbjuda hållbara, lyckliga grannskap för fler ger oss rätt förutsättningar för att skapa värde för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort, säger Peter Wallin.

Finansiella effekter i fjärde kvartalet 2021

Som en effekt av den uppdaterade strategin kommer jämförelsestörande poster om 150 till 200 MSEK att redovisas i det fjärde kvartalet 2021. De jämförelsestörande posterna utgörs främst av nedskrivningar av värde på mark som en följd av den reviderade strategin samt förgäveskostnader relaterade till projekt som ej materialiserats.

Bonavas mål och utdelningspolicy från och med 2022

  • Lönsamhet: Resultat före skatt om 2,2 miljarder kronor år 2026 (en ökning med 120 procent från 2020)
  • Tillväxt: 8 000 sålda bostäder år 2026 (en ökning med 44 procent från 2020)
  • Hälsa och säkerhet: Vårt mål är en hälsosam och säker arbetsplats för alla
  • Nöjda kunder:  Net Promoter Score (NPS)> 50
  • Klimatåtgärder: Fram till år 2030 ska Bonava minska både de direkta och de indirekta utsläppen av klimatgaser med 50 procent, jämfört med basåret 2018
  • Engagerade medarbetare: Medarbetarnas engagemang i linje med topp 10 procent bästa företag

I tillägg till de reviderade målen kvarstår målet att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Bonavas utdelningspolicy är att dela ut minst 40 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna över en konjunkturcykel.

Q3 presentation idag kl. 11 och kapitalmarknadsdag den 14 december

VD och koncernchef Peter Wallin och CFO Lars Granlöf kommenterar pressmeddelandet vid den webbsända presentationen av resultatet för tredje kvartalet som hålls kl. 11 idag. Följ den webbsända presentationen live på: bonava.com/audiocast Q3 2021

Peter Wallin och andra nyckelpersoner i Bonavas ledning kommer närmare presentera Bonavas verksamhet, reviderade målsättningar och uppdaterad strategi vid en webbsänd digital kapitalmarknadsdag tisdagen den 14 december 2021. Inbjudan med mer detaljer publiceras längre fram.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Granlöf, CFO
lars.granlöf@bonava.com

Tel: +46 790 631 609

 

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations

carolina.stromlid@bonava.com

Tel: +46 708 807 173

 

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056 063


Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07.00 CET.

 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: bonava.com

Prenumerera

Dokument & länkar