Bonavas delårsrapport andra kvartalet 2021: Förbättrad lönsamhet och fler starter

Report this content

Andra kvartalet, april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 379 (3 537) MSEK
 • Inom ramen för pågående strategisk översyn beslutades att avveckla Bonavas danska verksamhet, kostnaden om 117 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post i segment Nordic
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,8 (7,2) procent
 • Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 257 (56) MSEK och rörelsemarginalen till 7,6 (1,6) procent
 • Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 140 (56) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (1,6) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 (0,17) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (30,6) procent
 • Antal sålda bostäder var 1 246 (975)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 341 (751)
 • Stärkt kapitalstruktur och utökad grön finansiering om 500 MSEK, varav grönt obligationslån om 200 MSEK och refinansiering av lån om 30 MEUR

Sex månader, januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 224 (6 486) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,5 (7,9) procent
 • Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet  till 282 (87) MSEK och rörelsemarginalen till 5,4 (1,3) procent
 • Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 165 (87) MSEK och rörelsemarginalen till 3,2 (1,3) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,18) SEK
 • Soliditeten var 31,4 (30,6) procent
 • Antal sålda bostäder var 2 365 (2 104)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 859 (1 282)

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

”Bostadsmarknaden var fortsatt stark med en god efterfrågan på nyproducerade hem. Tillsammans med fler startade projekt lägger det grunden för vår tillväxt. En gynnsam projekt- och marknadsmix påverkade bruttomarginalen i kvartalet positivt varför resultatet stärktes betydligt trots lägre nettoomsättning. Vi har som målsättning att förbättra lönsamheten genom ökad kostnadskontroll och en mer effektiv styrning och produktion, vilket stegvis speglas i våra siffror.

Avvecklingen av den danska verksamheten var ett första steg i den pågående strategiska översynen. Processen att avyttra återstående landbank i Köpenhamn har inletts och intresset är stort.

Vi har refinansierat och utökat vårt gröna finanseringsramverk vilket ger oss ett utökat handlingsutrymme och en mer balanserad kapitalstruktur. Det är ytterligare ett bevis på hur vi arbetar långsiktigt och integrerat med att utveckla och finansiera hållbara bostäder för våra kunder. Vi har också förädlat vår projektportfölj för framtiden.”

Q2 presentation idag kl. 09.00

Rapporten presenteras av VD och koncernchef Peter Wallin och CFO Lars Granlöf idag kl. 09.00 i en webbsänd telefonkonferens och nås via denna länk: bonava.com/audiocast Q2 2021

För att delta i telefonkonferensen och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan konferensen börjar.

SE: +46 856642651, DE: +49 6913803430, UK: +44 3333000804, US: +1 6319131422

PIN-kod: 73694087#

Presentationsmaterialet och en inspelad version kommer att finnas tillgängliga på bonava.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations
carolina.stromlid@bonava.com
Tel: +46 708 807 173

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 07.00 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: bonava.com