Bonavas delårsrapport tredje kvartalet 2021: Stabil positiv utveckling och nya finansiella mål

Report this content

Tredje kvartalet, juli september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 618 (2 958) MSEK, en ökning med 26 procent justerat för valutaeffekter
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,6 (10,8) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 293 (125) MSEK och rörelsemarginalen till 8,1 (4,2) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 1,85 (0,68) SEK
 • Soliditeten uppgick till 31,7 (29,4) procent
 • Antal sålda bostäder uppgick till 1 353 (1 438)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 036 (1 243)

 

Nio månader, januari september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 842 (9 444) MSEK, en minskning med 3 procent justerat för valutaeffekter
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,5 (8,8) procent
 • Före jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 576 (211) MSEK och rörelsemarginalen till 6,5 (2,2) procent
 • Efter jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 459 (211) MSEK och rörelsemarginalen till 5,2 (2,2) procent
 • Resultat per aktie uppgick till 2,49 (0,86) SEK
 • Soliditeten uppgick till 31,7 (29,4) procent
 • Antal sålda bostäder uppgick till 3 718 (3 542)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 2 895 (2 525)

 

Händelser efter kvartalets utgång

 • Återstående landbank i Köpenhamn avyttrades till en kontant köpeskilling om 545 MSEK och medför en positiv resultateffekt före skatt om 226 MSEK i det fjärde kvartalet 2021
 • Nya finansiella och icke-finansiella mål fastställda och en resultateffekt om –150 till –200 MSEK redovisas som jämförelsestörande poster i det fjärde kvartalet till följd av den strategiska översynen

 

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

”Kvartalet visade en stabil utveckling mot ökad effektivitet och lönsamhet. Den starka ekonomiska återhämtningen med gynnsamma marknadsförutsättningar resulterade i en god efterfrågan på samtliga av Bonavas marknader. Nettoomsättningen var högre och rörelseresultatet förbättrades väsentligt då antalet resultatavräknade bostäder till investerare var fler.

Bruttomarginalen stärktes till följd av en förbättrad projekt- och marknadsmix. Vi visade också en fortsatt god kontroll över våra omkostnader vilket bidrog till det förbättrade rörelseresultatet. Vi har fortsatt kunnat hantera stigande priser, brist på insatsvaror och utmaningar i leveranskedjan utan någon större påverkan på våra pågående projekt.

Den strategiska genomlysning som inleddes i och med mitt tillträde som VD och koncernchef är nu slutförd. Från och med 2022 kommer verksamheten styras utifrån sex mål varav två är finansiella. Ett av målen är att mer än fördubbla resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor år 2026. Med höjda och förtydligade mål, och en uppdaterad strategi inkluderande ökade investeringar i byggrätter, styrs verksamheten mot lönsam tillväxt och hållbart värdeskapande i hela koncernen.”

 

Q3 presentation idag kl. 11.00

Rapporten kommenteras av VD och koncernchef Peter Wallin och CFO Lars Granlöf idag kl. 11.00 vid en webbsänd presentation och nås via denna länk: bonava.com/audiocast Q3 2021

För att delta i telefonkonferensen och ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan presentationen börjar.

SE: +46 856642651, DE: +49 6913803430, UK: +44 3333000804, US: +1 6319131422
PIN-kod: 73694087#

Presentationsmaterialet och en inspelad version kommer att finnas tillgängliga på bonava.com.

 

Kapitalmarknadsdag den 14 december 2021

VD och koncernchef Peter Wallin och andra nyckelpersoner i Bonavas ledning kommer närmare presentera Bonavas verksamhet, reviderade målsättningar och uppdaterad strategi vid en webbsänd digital kapitalmarknadsdag tisdagen den 14 december 2021. Inbjudan med mer detaljer publiceras längre fram.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations

carolina.stromlid@bonava.com

Tel: +46 708 807 173


Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl.07.15 CET.

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: bonava.com