Kommuniké från årsstämma i Bonava AB (publ)

Report this content

Bonavas årsstämma ägde rum fredagen 1 april 2022 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om totalt 3,50 kronor per aktie. Det beslutades att utdelningen skulle delas upp på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,75 kronor per aktie och vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelning fastställdes tisdagen den 5 april 2022. Som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelning fastställdes måndagen den 3 oktober 2022. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 8 april 2022 respektive torsdagen den 6 oktober 2022.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Jönsson, Viveca Ax:son Johnson, Åsa Hedenberg, Angela Langemar Olsson och Per-Ingemar Persson, samt valdes Andreas Segal och Nils Styf som nya styrelseledamöter. Årsstämman omvalde Mats Jönsson till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande till 800 000 kronor samt 320 000 kronor till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera övrig ledamot. Arvode om 75 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat bolaget att Patrik Adolfson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB, Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder, och Olof Nyström, Fjärde AP-Fonden, samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande

Årsstämman beslutade att godkänna den framlagda rapporten om ersättningar.

Förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga B-aktier i Bonava. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman godkände vidare styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier. Överlåtelse av B-aktier får ske med högst det totala antalet egna B-aktier som Bonava vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av B-aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av B-aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de B-aktier i Bonava som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna B-aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bonavas kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra leverans av B-aktier och täcka kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter och utbetalningar enligt syntetiska aktier) vid genomförandet av Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram.


Fullständig information kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.bonava.com

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations
anna.falck@bonava.com
Tel: +46 707 604 914

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en nettoomsättning om cirka 15,5 miljarder kronor år 2021. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm

För mer information om oss: bonava.com