Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 · FORTSATT LÅGKONJUNKTUR PÅVERKAR RESULTATET NEGATIVT · RÖRELSERESULTATET*) UPPGICK TILL 4 MSEK (39) · KASSAFLÖDET**) FÖRBÄTTRADES KRAFTIGT OCH UPPGICK TILL 87 MSEK (- 73) · TIDIGARE AVISERAT STRUKTUR- OCH BESPARINGSPROGRAM OM 35 MSEK I ÅRSEFFEKT GENOMFÖRS UNDER FJÄRDE KVARTALET 2002. BERÄKNADE STRUKTURKOSTNADER OM CA 30 MSEK BELASTAR KV 4/2002 · BONG TECKNAR STORORDER MED LYRECO. MER ÄN 800 MILJ KUVERT UNDER 2003 Kv 3 Kv 3 Kv 1-3 Kv 1-3 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning, MSEK 487 548 1 610 1 799 Rörelseresultat *), MSEK -14 -5 4 39 Resultat efter finansnetto *), -28 -22 -42 -12 MSEK Kassaflöde efter investerings- Verksamhet **), MSEK 29 -19 87 -73 *) Exklusive jämförelsestörande poster om 6 MSEK avseende realisationsvinst vid fastighetsavyttring (kv 1-3/2002) resp. -5 MSEK, avseende kostnader för avbrutet förvärv av Stonghold Group (kv 1-3/2001). **) Exklusive likvid om 51 MSEK vid avyttring av fastighet (kv 1- 3/2002). MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Den europeiska kuvertmarknaden fortsätter att vara svag och bedömningen är att en uppgång inte kan förväntas förrän tidigast under nästa år. I Tyskland har kuvertkonsumtionen minskat med 5-6 procent hittills i år som ett resultat av den dåliga konjunkturen. I Norden bedöms marknaden ha fallit med 3-5 procent medan marknaden i England har varit mer stabil. Branschens överkapacitet och fragmenterade struktur gör att den minskade efterfrågan ökar trycket på priserna. På koncernens huvudmarknader Tyskland, England och Norden, har Bong i stort försvarat sina marknadsandelar hittills i år, men försäljningsvolymerna har ändå fallit i takt med nedgången i totalmarknaden. Bong fortsätter att fokusera på stora internationella kunder. I slutet av augusti avslutade Bong en rekordaffär med den internationella kontorsvarukedjan Lyreco. Hela affären omfattar mer än 800 miljoner kuvert under 2003, varav drygt 400 miljoner är nya volymer för Bong. Detta motsvarar en intäktsökning i koncernen på ca 3-4 procent jämfört med 2002. Lyrecoaffären visar att Bong genom sin storlek, struktur och marknadstäckning är väl positionerad att dra fördel av trenden mot större internationella upphandlingar av kuvert. Bong deltar för närvarande i diskussioner med flera internationella kunder om större upphandlingar för 2003 och framåt. OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Koncernens omsättning under årets första nio månader minskade med 11% jämfört med motsvarande period föregående år till 1.610 MSEK (1.799). Av minskningen är drygt 2 procentenheter hänförlig till den avyttrade pärmrörelsen, ca 4 procentenheter till lägre priser och mixförändring och ca 6 procentenheter till volymminskning. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen positivt med ca 1 procentenhet. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (exklusive jämförelsestörande poster om 6 MSEK avseende realisationsvinst vid fastighetsavyttring) uppgick under delårsperioden till 24 MSEK (57). Rörelseresultatet (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick 4 MSEK (39). Resultatnedgången är i huvudsak hänförlig till en fortsatt svag och vikande efterfrågan vilken medfört ett väsentligt försämrat kapacitetsutnyttjande i ett flertal av koncernens anläggningar. Rådande marknadsbetingelser i kombination med överkapacitet och branschens fragmenterade struktur i Europa har dessutom lett till en generellt ökad prispress på de stora marknaderna. Det besparingsprogram som initierades i slutet av föregående år har genomförts enligt plan och medfört sänkta kostnader men har visat sig otillräckligt för att motverka effekterna av det försämrade marknadsläget. Rörelsemarginalen (exkl. jämförelsestörande poster) uppgick under perioden januari-september 2002 till 0,2 procent (2,1). Priserna på finpapper, koncernens viktigaste insatsvara, har varit stabila under rapportperioden och legat på en något lägre nivå än genomsnittet under 2001. Delårsperiodens finansnetto uppgick till - 46 MSEK (-51) och har påverkats positivt av periodens förhållandevis starka kassaflöde samt av inbetald nyemissionslikvid i slutet av juni 2002 om 147 MSEK, netto efter kostnader. Resultatet efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till -42 MSEK (-12). OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2002 Omsättningen under tredje kvartalet minskade med 11% till 487 MSEK (548). Justerat för avyttrad rörelse och valutaförändringar uppgår minskningen till knappt 8% varav ca 5 procentenheter avser pris/mix förändringar och knappt 3 procentenheter avser volymminskning. Rörelseresultatet under tredje kvartalet, vilket traditionellt är årets svagaste, uppgick till -14 MSEK (-5). STRUKTUR- OCH BESPARINGSPROGRAM I enlighet med tidigare lämnad information har ett antal strukturella förändringar jämte besparingsprogram initierats efter delårsperiodens utgång. I Tyskland sammanförs produktionen i två av tillverkningsenheterna till en genom att verksamheten i Erkelenz flyttas till den större och mer automatiserade anläggningen i Wuppertal, där huvudkontor och centrallager för tysklandsverksamheten redan är lokaliserade. Samtliga kuvertmaskiner flyttas och den tyska produktionskapaciteten om ca 6 miljarder kuvert bibehålles. Legotillverkningen i Kohila i Estland avvecklas vid årsskiftet och all produktion av konsumentförpackade kuvert flyttas till koncernens anläggning i Torgau i Tyskland. Inom administrativa funktioner avvecklas ett 15-tal tjänster i bl.a. Sverige, Norge, Danmark och England. Sammantaget leder programmet till ett minskat personalbehov om ca 70 personer. Årseffekten av rationaliseringarna beräknas uppgå till ca 35 MSEK med genomslag från och med 2003. Kostnaderna för genomförandet beräknas uppgå till ca 30 MSEK och kommer att belasta 4:e kvartalet 2002. Åtgärderna, som medför att koncernen bättre anpassas till rådande marknadsförutsättningar, är ett led i en kontinuerligt pågående rationalisering vilken hittills, och inklusive nu beslutade förändringar, inneburit en minskning av antalet produktionsanläggningar från 16 till 10. KASSAFLÖDE Koncernens kassaflöde, vilket är under fortsatt starkt fokus, förbättrades under perioden januari-september 2002 med 160 MSEK (exklusive likvid vid fastighetsavyttring om 51 MSEK) och uppgick efter investeringsverksamhet (exklusive fastighetslikvid) till 87 MSEK (-73). Inklusive fastighetslikviden genererades 138 MSEK under årets första nio månader. Under tredje kvartalet 2002 uppgick kassaflödet till 29 MSEK (- 19). FINANSIELL STÄLLNING Bong Ljungdahls nyemission blev efter avslutad teckning i juni 2002 fulltecknad och inbringade 147 MSEK (efter kostnader) till bolaget. 99,2 procent av emissionen tecknades med företrädesrätt. Antalet aktier ökade genom emissionen med 4.334.995 till totalt 13.004.986. I juli 2002 slutfördes teckningen av Bong Ljungdahls nya konvertibelprogram riktat till koncernens anställda. Teckningsgraden uppgick till 77 procent med teckning till övervägande del av ledningspersonal varav drygt hälften omfattar personal i utländska enheter. Förlagslånet tillförde bolaget ca 21 MSEK och motsvarar 346.194 nya aktier vid en konverteringskurs om 61 SEK. Konvertering kan ske under perioden 20 maj 2004- 20 maj 2007. Nettolåneskulden minskade under delårsperioden med 312 MSEK till 829 MSEK (1.141 per 31 december 2001). Av minskningen förklaras 138 MSEK av periodens kassaflöde efter investeringar, 147 MSEK av erhållen emissionslikvid och netto 27 MSEK av förändrade valutakurser och övrigt. Nettoskuldsättningsgraden minskade till 1,07 (1,73 per 31 december 2001). Likvida medel uppgick per 30 september 2002 till 159 MSEK (43 per 31 december 2001) exklusive beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter om 206 MSEK (116 per 31 december 2001). Vid utgången av september 2002 uppgick koncernens egna kapital till 773 MSEK (658 per 31 december 2001). Omräkning till svenska kronor av nettotillgångsvärden i utländska dotterbolag har minskat koncernens egna kapital med 14 MSEK. Soliditeten uppgick till 33,9 procent (28,1 per 31 december 2001). INVESTERINGAR Delårsperiodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick, exklusive likvid från fastighetsavyttring om 51 MSEK till 4 MSEK (63). PERSONAL Medelantalet anställda uppgick under delårsperioden till 1.644 personer (1.864). Vid utgången av september 2002 uppgick antalet anställda till 1.601 personer. TVISTER Såsom tidigare meddelats, uppstod i anledning av förvärvet av Bauwens- gruppen en tvist med förre ägaren avseende vissa poster i övertagandebokslutet och, enligt Bongs förmenande, brister i förre ägarens uppfyllelse att infria vissa avtalsförpliktelser. Sedan Bong förklarat sin avsikt att innehålla utbetalning av ett belopp om cirka 10 MEUR av köpeskillingen har uppkomna tvistefrågor nyligen hänskjutits till skiljeförfarande. Eftersom omtvistat belopp upptagits i Bongs förvärvsbalans, kommer det vid en för Bong negativ utgång av tvisten inte att uppstå någon påverkan på Bongs resultat eller finansiella ställning. Vid en för Bong positiv utgång kommer bokförd köpeskilling att reduceras i motsvarande mån. Löpande legala kostnader bedöms kunna återfås vid en för Bong positiv utgång av tvisten. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Bong har anpassat sig till de nya rekommendationer från Redovisningsrådet vilka trädde i kraft den 1 januari 2002. Införandet av dessa rekommendationer har inte medfört någon förändring av redovisade uppgifter. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTSIKTER Den svaga internationella konjunkturen består vilket gör att det finns anledning att räkna med fortsatt svaga marknader ännu en tid. Beslutade struktur- och besparingsprogram är ägnade att stärka koncernens konkurrenskraft och motverka effekterna av lågkonjunkturen men får, i likhet med kontrakterade tillkommande volymer, genomslag först nästa år. Sett i ett längre perspektiv kvarstår tidigare bedömning om en uthållig marknadstillväxt om 2-3 procent per år. Koncernens starka positioner på den europeiska kuvertmarknaden, genomförda och planerade strukturåtgärder samt potentialen i en fortsatt konsolidering inom europeisk kuvertindustri, innebär därför sammantaget att förutsättningarna för en långsiktigt positiv försäljnings- och resultatutveckling i Bong bedöms som goda. I denna rapport redovisade utsikter är inte förändrade i förhållande till de som lämnades i föregående rapport. Kristianstad den 1 november 2002 Lennart Pihl VD och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044 20 70 00, (direkt) 044 20 70 50, (mobil) 070 594 68 66. Kommande rapporter: Bokslutskommuniké 2002: den 27 februari 2003. Delårsrapport januari -mars 2003: den 9 maj 2003 Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor, har ca 1.600 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar