Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 · FORTSATT SVAG MARKNAD PÅVERKAR RESULTATET NEGATIVT · RÖRELSERESULTATET*) UPPGICK TILL 18 MSEK (44) · KASSAFLÖDET**) FÖRBÄTTRADES KRAFTIGT OCH UPPGICK TILL 57 MSEK (-54) · NYEMISSIONEN FULLTECKNADES OCH TILLFÖRDE 147 MSEK · NYTT BESPARINGSPROGRAM OM 30-40 MSEK I ÅRSEFFEKT HAR INITIERATS [REMOVED GRAPHICS] *) Exklusive jämförelsestörande poster om 6 MSEK avseende realisationsvinst vid fastighets-avyttring (kv 1-2/2002) resp. -5 MSEK, avseende kostnader för avbrutet förvärv av Stronghold Group (kv 1-2/2001). **) Exklusive likvid om 51 MSEK vid avyttring av fastighet (kv 1- 2/2002). MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Försvagningen av den europeiska kuvertmarknaden fortsätter och har under andra kvartalet tilltagit i styrka. I ett flertal länder, däribland Tyskland, Frankrike och de nordiska, rapporteras volymnedgångar under första halvåret 2002 om i storleksordningen 6-8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Lågkonjunktur, vikande annonsmarknader och svag utveckling på de finansiella marknaderna är faktorer som i ökande grad haft en dämpande effekt på kuvertkonsumtionen. De försämrade marknadsbetingelserna i kombination med överkapacitet och branschens fragmenterade struktur i Europa har lett till en skärpt konkurrens och ett ökat tryck på priserna. Marknadsnedgången är relativt kraftig även i ett historiskt perspektiv, men bedöms vara konjunkturellt betingad. Tillgängliga prognoser från externa källor, för såväl den europeiska som den nordamerikanska marknaden, pekar fortsatt på en långsiktigt positiv volymutveckling. Under första halvåret 2002 har koncernens försäljning på huvudmarknaderna i Norden, Tyskland och England i stort följt marknadsutvecklingen. Utvecklingen mot en ökad internationalisering i kundledet fortsätter. En följd härav är att stora internationellt växande kundföretag i allt högre utsträckning ingår centrala inköps- och leveransavtal för sin kuvertförsörjning till lokala enheter och marknader. Bong-koncernen är genom sin storlek, struktur och marknadstäckning positionerad för att dra fördel av denna trend. Ett flertal upphandlingar, representerande ett betydande potentiellt volymtillskott, pågår för närvarande. Några internationella kontrakt, med leveransstart under andra halvåret 2002, har redan tagits, bl.a. leveranserna i Centraleuropa till en av Europas största kontorsvaruleverantörer. Årsförsäljningen i denna affär beräknas bli ca 7-8 MEUR av vilket ca 3 MEUR är tillkommande volymer. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning under första halvåret 2002 minskade jämfört med motsvarande period föregående år med 10 procent till 1.123 MSEK (1.251). Av minskningen är drygt 2 procentenheter hänförlig till den avyttrade pärmrörelsen, ca 3 procentenheter till lägre priser och mixförändring och 7 procentenheter till volymminskning. Förändrade valutakurser har påverkat omsättningen positivt med ca 2 procentenheter. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster om 6 MSEK avseende realisationsvinst vid fastighetsavyttring, uppgick under rapportperioden till 18 MSEK (44). Det besparingsprogram som initierades i slutet av föregående år har genomförts enligt plan och medfört sänkta kostnader och en något stärkt bruttomarginal, trots en accentuerad priskonkurrens. Åtgärderna har dock visat sig otillräckliga för att motverka effekterna av den försvagade volymutvecklingen. Rörelsemarginalen uppgick under perioden januari-juni 2002 till 1,6 procent (3,5). Ett nytt besparingsprogram syftande till att på årsbasis reducera kostnaderna med 30-40 MSEK har initierats, men får endast marginell effekt under innevarande år. Under andra kvartalet 2002 minskade omsättningen med 8 procent till 531 MSEK (578) vilket justerat för avyttring, pris/mix förändringar och valutaeffekter innebär en volymnedgång med drygt 3 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till -4 MSEK (11). Resultatnedgången är en effekt av periodens låga kapacitetsutnyttjande förorsakad av en allmänt vikande efterfrågan. Priserna på finpapper, koncernens viktigaste insatsvara, har varit stabila under rapportperioden och legat på en något lägre nivå än genomsnittet för 2001. Resultatet efter finansnetto (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick under rapportperioden till -14 MSEK (10). Nyemissionslikviden om 147 MSEK (efter kostnader) erhölls kort före rapportperiodens utgång och har därför ej haft någon effekt på koncernens finansnetto för det första halvåret. I enlighet med tidigare lämnad information avyttrades i januari 2002 koncernens andel i intressebolaget Eurotrade Business Products, genom vilket bolag marknadsföring av TYVEK® kuvert tidigare skett. Transaktionen har endast haft marginell effekt på koncernens resultat. Bong bearbetar nu marknaden för dessa produkter direkt och i egen regi. FINANSIELL STÄLLNING Bong Ljungdahls nyemission, genomförd i syfte att stärka koncernens kapitalbas och möjliggöra fortsatt tillväxt och konsolidering av koncernens position som en ledande aktör på den europeiska kuvertmarknaden, blev efter avslutad teckning i juni 2002 fulltecknad och inbringade 147 MSEK (efter kostnader) till bolaget. 99,2 procent av emissionen tecknades med företrädesrätt. Antalet aktier ökade genom emissionen med 4.334.995 till totalt 13.004.986. Efter utgången av rapportperioden har teckningen slutförts av Bong Ljungdahls nya konvertibelprogram riktat till koncernens anställda. Teckningsgraden blev 77 procent och tecknades till övervägande del av ledningspersonal varav drygt hälften var personal i utländska enheter. Förlagslånet tillför bolaget ca 21 MSEK och kan konverteras till motsvarande 346.194 nya aktier vid en konverteringskurs om 61 SEK. Konvertering kan ske under perioden 20 maj 2004- 20 maj 2007. Per den 30 juni 2002 återbetalades utestående belopp avseende Bong Ljungdahl AB:s konvertibla förlagslån 1998/2002 med 5,2 MSEK. Under lånets löptid har konvertibla skuldebrev om sammanlagt 4,2 MSEK konverterats till 45.200 aktier. Nettolåneskulden minskade under rapportperioden med 288 MSEK till 853 MSEK (1.141 per 31 december 2001). Av minskningen förklaras 108 MSEK av periodens kassaflöde efter investeringar, 147 MSEK av erhållen emissionslikvid och 40 MSEK av förändrade valutakurser. Nettoskuldsättningsgraden minskade till 1,09 (1,73 per 31 december 2001). Likvida medel uppgick per 30 juni 2002 till 171 MSEK (43 per 31 december 2001) exklusive beviljade men ej utnyttjade kreditfaciliteter om 218 MSEK (116 per 31 december 2001). Vid utgången av juni 2002 och efter genomförd nyemission uppgick koncernens egna kapital till 783 MSEK (658 per 31 december 2001). Omräkning till svenska kronor av nettotillgångsvärden i utländska dotterbolag har minskat koncernens egna kapital med 19 MSEK. Soliditeten uppgick till 33,7 procent (28,1 per 31 december 2001). KASSAFLÖDE Koncernens kassaflöde förbättrades under perioden januari-juni 2002 med 111 MSEK (exklusive likvid vid fastighetsavyttring om 51 MSEK) och uppgick efter investeringsverksamhet (exklusive fastighetslikvid) till 57 MSEK (-54). Under andra kvartalet 2002 uppgick kassaflödet till 2 MSEK (-63). INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick, exklusive likvid från fastighetsavyttring om 51 MSEK till 0 MSEK (48). PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 1.663 personer (1.890). MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består av förvaltning av rörelsedrivande dotterbolag samt koncernledningsfunktioner. Rapportperiodens resultat efter finansnetto uppgick till 26 MSEK (-17). Det egna kapitalet uppgick, inklusive kapitalandel av obeskattade reserver om 31 MSEK, till 653 MSEK (480 per 31 december 2001) och soliditeten till 62 procent (56 per 31 december 2001). Medelantalet anställda var 8 personer (7). TVISTER I anledning av förvärvet av Bauwens-gruppen uppstod en tvist med förre ägaren avseende vissa poster i övertagandebokslutet och, enligt Bongs förmenande, brister i förre ägarens uppfyllelse att infria vissa avtalsförpliktelser. Sedan Bong förklarat sin avsikt att innehålla utbetalning av ett belopp om cirka 10 MEUR av köpeskillingen har uppkomna tvistefrågor nyligen hänskjutits till skiljeförfarande. Eftersom omtvistat belopp upptagits i Bongs förvärvsbalans, kommer det vid en för Bong negativ utgång av tvisten inte att uppstå någon påverkan på Bongs resultat eller finansiella ställning. Vid en för Bong positiv utgång kommer bokförd köpeskilling att reduceras i motsvarande mån. Löpande legala kostnader bedöms kunna återfås vid en för Bong positiv utgång av tvisten. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20. Bong har anpassat sig till de nya rekommendationer från Redovisningsrådet vilka trädde i kraft den 1 januari 2002. Införandet av dessa rekommendationer har inte medfört någon förändring av redovisade uppgifter. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. UTSIKTER Den svaga internationella konjunkturen består vilket gör att det finns anledning att räkna med fortsatt svaga marknader ännu en tid. Sett i ett längre perspektiv kvarstår tidigare bedömning om en uthållig marknadstillväxt om 2-3 procent per år. Koncernens starka positioner på den europeiska kuvertmarknaden, genomförda strukturåtgärder samt potentialen i en fortsatt konsolidering inom europeisk kuvertindustri, innebär därför sammantaget att förutsättningarna för en långsiktigt positiv försäljnings- och resultatutveckling i Bong bedöms som goda. I denna rapport redovisade utsikter är inte förändrade i förhållande till de som lämnades i föregående rapport. Kristianstad den 16 augusti 2002 Lennart Pihl VD och koncernchef GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte fram- kommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings- lagarna. Kristianstad den 16 augusti 2002 Dan Andersson Anders Lundin Aukt. revisor Aukt. revisor Ytterligare upplysningar lämnas av Lennart Pihl, VD och koncernchef för Bong Ljungdahl AB. Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 50, (mobil) 070-594 68 66 Kommande rapporter: Delårsrapport Jan-sept 2002 den 1 november 2002 Bokslutskommuniké 2002 februari 2003 Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Koncernen omsätter ca 2,4 miljarder kronor, har ca 1.700 anställda och en årlig tillverkningskapacitet om cirka 15 miljarder kuvert vid sina anläggningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Irland. Bong har de senaste åren genomfört ett flertal förvärv av företag i kuvertbranschen och därmed tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom europeisk kuvertindustri. Koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00110/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00110/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar