Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bong Ljungdahl AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I BONG LJUNGDAHL AB Aktieägarna i Bong Ljungdahl AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 9 maj 2003 kl. 16.00 i bolagets hörsal, Uddevägen 3, Kristianstad. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2003, dels anmäla sig till bolaget under postadress Bong Ljungdahl AB, att: Ingrid Vestergård, Box 516, 291 25 Kristianstad, eller per telefon 044-207000 eller per telefax 044-207099, senast tisdagen den 6 maj 2003 kl. 12.00. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 29 april 2003, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av justeringsmän. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Redogörelse av verkställande direktören. 8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9.Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b.dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna, d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12.Val av styrelseledamöter och suppleanter. 13.Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att a. utse en nomineringskommitté, b. ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté, c. ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 14.Stämmans avslutande. Beslutsförslag Utdelning (punkten 9 b. på dagordningen) Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta att utdelning för 2002 ej skall lämnas. Val av styrelse samt arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 10- 12 på dagordningen) Bolaget har underrättats om att aktieägare som tillsammans representerar cirka 51,2 procent av samtliga aktier i bolaget avser att föreslå att det utses fem ordinarie styrelseledamöter och att till ordinarie styrelseledamöter föreslå omval av Mikael Ekdahl, Arvid Gierow, Lennart Pihl, Alf Tönnesson och Gösta Wiking. Jan Ekberg har avböjt omval. De föreslagna ledamöterna har meddelat att de vid omval kommer att föreslå att Mikael Ekdahl väljes till ny ordförande i styrelsen med Alf Tönnesson som vice ordförande. Ovannämnda aktieägare föreslår vidare att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med sammanlagt 750 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande och att revisorerna skall ersättas enligt räkning för nedlagd tid. Nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté (punkt 13 a-c på dagordningen) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har framfört förslag om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Bolaget har underrättats om att aktieägare som tillsammans representerar cirka 51,2 procent av samtliga aktier i bolaget avser att föreslå att bolagsstämman väljer en nomineringskommitté bestående av Alf Tönnesson, Mikael Ekdahl och Bernt Gunnarsson och de föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de vid omval kommer att föreslå att styrelsen utser en ersättningskommitté bestående av Mikael Ekdahl och Alf Tönnesson samt en revisionskommitté bestående av Arvid Gierow och Gösta Wiking. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med den 25 april 2002. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna finns även från nämnda datum tillgängliga på bolagets hemsida www.bongljungdahl.se. Kristianstad i april 2003 BONG LJUNGDAHL AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Bong Ljungdahl tillverkar kuvert.

Dokument & länkar