Kallelse till årsstämma i Boozt AB

Report this content

Aktieägarna i Boozt AB, org. nr 556793-5183, kallas härmed till årsstämma på Malmömässan, Mässgatan 6 i Malmö, fredagen den 27 april 2018 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018; och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 april 2018 på bolagets hemsida, www.booztfashion.com, per post under adress Boozt AB, c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon +46(0)8-402 90 19 (vardagar mellan kl. 10:00-16:00). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummerdagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 21 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 20 april 2018, då avstämningsdagen infaller på en lördag. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.booztfashion.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av:

  a. styrelsens ordförande; och

  b. verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut om:

  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

  b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
 
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
 

14. Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier. 

16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktade emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen, som utgjorts av Bjørn Folmer Kroghsbo (ordförande), representerande Sampension KP Livsforsikring A/S, Christian Lindegaard Jepsen, representerande Sunstone Technology Ventures II K/S, Staffan Mörndal, representerande Verdane Capital VII K/S, samt styrelsens ordförande Henrik Theilbjørn, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 738 690 090 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter samt, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt högst 2 450 000 kr (2 450 000 kr föregående år). Förslaget innebär att arvode ska utgå med 500 000 kr till styrelseordföranden (500 000 kr föregående år) och med 250 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget (250 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete utgå med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande (100 000 kr föregående år) och 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (50 000 kr föregående år). Ledamöter i ersättningsutskottet ska inte erhålla något arvode för deras uppdrag som ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Theilbjørn, Jimmy Fussing Nielsen, Staffan Mörndal, Jón Björnsson, Kent Stevens Larsen och Charlotte Svensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Bjørn Folmer Kroghsbo och Cecilia Lannebo väljs som nya ordinarie styrelseledamöter, samt att Henrik Theilbjørn omväljs som styrelseordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Gerd Rahbek-Clemmensen och Lotta Lundén har avböjt omval.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.booztfashion.com). Information om de kandidater som föreslås för nyval framgår av valberedningens motiverade yttrande.

Punkt 12: Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB väljs som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen inför årssstämman 2019 ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti 2018 och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Punkt 14: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra förmåner för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig och väl avvägd samt bidra till god etik och företagskultur. Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde, vara individuell och omprövas normalt kalenderårsvis.

Den sammanlagda ersättningen ska bestå av följande:

1. En fast grundlön på en nivå som syftar till att attrahera och behålla ledande befattningshavare med professionell och personlig kompetens som krävs för att främja bolagets resultat. 

2. Kortsiktiga incitament baseras på uppfyllande av ett flertal individuella, på förhand fastställda finansiella och strategiska verksamhetsmål som godkänts av styrelsen. Kortsiktiga incitament kan inte uppgå till mer än 50 procent av den fasta grundlönen och är delvis relaterade till finansiella mål och delvis till icke-finansiella och strategiska verksamhetsmål. 

3. Långsiktiga incitament i form av optioner som främjar en avvägning mellan kortsiktigt uppfyllande och långsiktigt tänkande.

4. Eventuella pensionsavsättningar görs i enlighet med tillämpliga lagar och anställningsavtal.

5. Avgångsvederlag/lön under uppsägningstid i enlighet med uppsägningsklausuler i anställningsavtal. Avgångsvederlag/lön under uppsägningstid ska uppfylla lokala legala regelverk. Ingen person ska vara berättigad till avgångsvederlag för det fall att tjänstefel eller grov oaktsamhet ligger till grund för uppsägningen.

6. Bolagets långsiktiga incitamentsprogram ska ha som mål att ledande befattningshavares och utvalda nyckelpersoners intressen ligger i linje med bolagets och dess aktieägares långsiktiga mål. Intjänandeperioden för långsiktiga incitamentsprogram ska vara minst tre år. Långsiktiga incitamentsprogram ska alltid vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. Långsiktiga incitamentsprogram ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till bolagets utveckling. Varje aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan implementering.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall om det finns särskilda skäl för det.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 10 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra och finansiera förvärv av företag och tillgångar.

Punkt 16: Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktade emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (“Teckningsoptionsprogram 2018/2021”). Incitamentsprogrammet är planerat att vara årligen återkommande, varför styrelsen, efter att ha utvärderat programmet, avser att återkomma med förslag till motsvarande eller justerat program inför kommande årsstämmor.

För att kunna genomföra Teckningsoptionsprogram 2018/2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A.         Riktad emission av teckningsoptioner

Högst 1 148 980 teckningsoptioner ska ges ut i Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utges som ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Teckningsoptionerna ska utges till Dotterbolaget utan vederlag. Skälet till att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Överteckning får inte ske.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 126 % av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Teckningskursen ska avrundas till helt ental öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.

Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Lösenpriset och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 95 748,333337 kronor.

Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B.         Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska i huvudsak genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner mot betalning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i enlighet med de riktlinjer som följer nedan.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black Scholes värderingsmodell.

Styrelsen för bolaget ska besluta om tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i enlighet med följande riktlinjer:

Befattning Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör högst 172 347 teckningsoptioner
Övriga ledande befattningshavare (6 personer) högst 98 000 teckningsoptioner per person
Nyckelpersoner kategori A (10 personer) högst 75 000 teckningsoptioner per person
Nyckelpersoner kategori B (18 personer) högst 25 000 teckningsoptioner per person

Tilldelning till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 ska ske senast den 30 juni 2018.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Överteckning får inte ske.

Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för tilldelning är anställd i bolaget (eller annat bolag i koncernen) eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas.

För deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att vidareöverlåtelse enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till teckningsoptionernas fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 i den mån så krävs för att tilldelning av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2018/2021.

Övrig information i anledning av Teckningsoptionsprogram 2018/2021

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2018/2021 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av de deltagande medarbetarnas och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.

Eftersom teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 överlåts till deltagarna till marknadsmässigt värde är bolagets bedömning att bolaget inte kommer att belastas med några sociala avgifter i förhållande till Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Bolagets kostnader för Teckningsoptionsprogram 2018/2021 kommer således endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 148 980 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultat per aktie hade förändrats från -0,241 kronor till -0,236 kronor.

Det finns för närvarande ett utestående personaloptionsprogram i bolaget (“Optionsprogrammet 2015”). Totalt har 2 442 540 personaloptioner tilldelats under Optionsprogrammet 2015 och ytterligare 767 460 teckningsoptioner har emitterats till ett dotterbolag till bolaget för att täcka sociala avgifter. Optionerna i Optionsprogrammet 2015 är föremål för en intjänandestruktur varigenom 33 procent av optionerna intjänas det datum som infaller 12 månader efter den första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (som inföll den 31 maj 2017), 33 procent av optionerna intjänas det datum som infaller 24 månader efter den första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och återstående 34 procent av optionerna intjänas det datum som infaller 36 månader efter den första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Intjänade optioner kan utnyttjas under 14 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké. Rätt att utnyttja optionerna upphör automatiskt den dag som infaller 60 månader efter den första dagen för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Varje option/teckningsoption som utgivits under Optionsprogrammet 2015 berättigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 26,17 kronor plus ränta om 8 procent per år räknat från den 30 juni 2015, kapitaliserad årligen den 30 juni, till den sista dagen i den kalendermånad som infaller närmast före det att en option utnyttjas för teckning. Om samtliga teckningsoptioner som kan utnyttjas i anslutning till Optionsprogrammet 2015 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 3 210 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,4 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan utnyttjas i anslutning till Optionsprogrammet 2015.

Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas kommer totalt 4 358 980 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,2 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2018/2021 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Information på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Hyllie Boulevard 10 B, 215 32 Malmö och på bolagets webbplats (www.booztfashion.com) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 56 338 433 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Malmö i mars 2018

Boozt AB (publ)

StyrelsenFör mer information, vänligen kontakta:

Boozt AB (publ)

Hermann Haraldsson / Group CEO / Phone: +45 20 94 03 95 / Email: heha@boozt.com 
Allan Junge-Jensen / Group CFO / Phone: +45 41 19 70 60 / Email: ajj@boozt.com
 
Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communication / Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 08,25 CET. Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2016 omsatte koncernen 1 400 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Taggar: