Delårsrapport

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Kraftig återhämtning i Handelsrörelsen · Minskad fakturering och lägre kapacitetsutnyttjande slog hårt mot Industrirörelsen i Kv.2 · Prognosen nedrevideras 1. Koncernen i sammandrag OMSÄTTNING OCH RESULTAT, 1-2 Kv. 2002 Rörelsen 2002 2001 april- jan- april- jan- juni juni juni juni Omsättning, MSEK 345,6 739,0 397,2 807,0 Rörelseresultat, MSEK 1,7 13,6 21,0 41,5 Resultat före skatt, MSEK -5,0 -6,7 5,8 10,1 Resultat efter beräknad -5,0 -6,7 6,6 8,9 skatt, MSEK Avkastning Eget kapital, % neg Neg 8,3 5,6 Sysselsatt kapital, % 1,9 2,9 7,3 7,0 Resultat per aktie, SEK -1,14 -1,53 1,50 2,02 2. Prognos för verksamhetsåret 2002 Enligt den prognos för helåret 2002 som lämnades vid bolagsstämman, förväntades koncernens operativa resultat före skatt , men exkl. ev. avsättningar för valuta-förluster, bli bättre än 2001. Mot bakgrund av Industrirörelsens svaga resultat i kv.2 bedöms helårsresultatet inte nå 2001 års nivå. Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 3. Verksamheten under första halvåret Industrirörelsen - Sverige Konsumentvaror Konsumentvarorna utgörs av bädd- och inredningstextilier. Försäljningen till stordistributörer var under första halvåret vikande, till följd av minskad konkurrenskraft inom detta segment. Denna tendens förutses bli bestående. Den geografiska koncentrationen till Skandinavien, liksom till marknads- och produktsegment som kräver mer sofistikerade och högförädlade produkter kommer att fortsätta. Producentvaror Producentvaror omfattar väv för solskydd och avskärmning, väv för arbets- och skyddskläder, samt sk. teknisk textil till främst däck- och slangindustrin. God efterfrågan på främst solskydds- och avskärmningsväv medförde, särskilt under andra kvartalet, flaskhalsproblem i vissa produktionsavsnitt inom beredningsprocessen. I kombination med den minskade volymen av konsument- metervaror med större produktionsserier uppstod en obalans i beredningsverket med åtföljande resultatbelastning. Delmarknaden för väv till arbets- och skyddskläder är mycket konjunkturberoende. Efter en svag efterfrågan i början av året noterades en återhämtning. För den stapelbetonade delen av sortimentet utgör priset ett viktigt konkurrensmedel. Koncentration till mer högförädlade och avancerade produkter måste därför vara fortsatt högt prioriterad liksom expansion på geografiska marknader. Inom däck- och slangindustrin pågår en omstrukturering från väv till bestruket garn som bärande material i de egna slutprodukterna. Inom SKS pågår betydande investerings- och utvecklingsinsatser för anpassning till den nya marknads-situationen. Under perioden minskade som förutsett efterfrågan på väv inom detta område. Den omstrukturering av den svenska produktionen av garn och råväv som beslutades under 2001 har fortgått och förhandlingarna om den nya organisationen slutfördes under våren. Industrirörelsen - Estland Krenholm Gruppens marknad utgörs, i motsats till den svenska rörelsens, av stordistributörer av inrednings- och bäddtextilier, frotté- och kökshanddukar, produkter för sjukvården samt för babys. En speciell produktgrupp är flergångsblöjor som successivt har utvecklats. Krenholm Gruppens omsättning minskade under andra kvartalet pga leveransförskjutningar och försvagad efterfrågan från de finska och tyska marknaderna. Leveranserna av flergångsblöjor till USA uppnådde inte budgeterad volym under andra kvartalet, pga finansiella problem inom en varuhuskedja som indirekt utgör en distributionskanal för Krenholm. Situationen har inte medfört någon finansiell riskexponering för Krenholm Gruppen. Under andra halvåret förväntas leveranserna till USA återgå till mer normal omfattning och även orderingången från de europeiska marknaderna indikerar en återhämtning. För halvåret i sin helhet nådde Krenholm Gruppens omsättning i stort sett samma nivå som 2001. Volymminskningen i slutet av kv. 2. medförde dock en försvagning av rörelsemarginalen som kortsiktigt inte kunde åtgärdas. Det omfattande investeringsprogram som pågår med finansiering av International Finance Corporation (IFC) fortskrider och produktivitetsvinsterna av detta förutses bli märkbara under senare delen av innevarande år. Parallellt härmed genomförs ett effektiviseringsprogram. Sammanlagt kommer dessa program att - vid oförändrad volym - medföra en kostnadsminskning motsvarande upp tilll 500 anställda. Sammantaget uppgick Industrirörelsens omsättning till 601,7 (660,6) MSEK och dess rörelseresultat till 2,5 (33,9) MSEK. Av omsättningsminskningen svarade den planerade avvecklingen av garn- och råvävsförsäljning för ca 15 MSEK. Handelsrörelsen Handelsrörelsens kärnverksamhet - postorderförsäljningen i Jotex Sverige AB - ökade omsättningen marginellt mot 2001, medan försäljningen på den finska marknaden sjönk. För Marks&Kattens AB blev omsättningen oförändrad. Affärsområdets totala omsättning uppgick till 124,9 (133,0) MSEK. Justerat för det avvecklade dotter-bolaget Älvsereds Postorder, låg omsättningen på oförändrad nivå. Rörelseresultatet för Handelsrörelsen uppgick till 10,2 (0,5) MSEK. Av den starka resultatförbättringen mellan åren förklaras hälften av Älvseredsavvecklingen och resterande huvudsakligen av ökad rörelsemarginal i Jotex Sverige. Även för privatlåneverksamheten inom Jotex Finans förbättrades resultatet. Fastighetsrörelsen De externa hyresintäkterna uppgick till 12,4 (13,4) MSEK. Uthyrningsgraden har förändrats marginellt under perioden och intäktsminskningen är hänförlig till under år 2001 sålda fastigheter. Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (2,8) MSEK. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget - Borås Wäfveri AB (publ) - utgörs huvudsakligen av koncernsamordnande funktioner och viss uthyrningsverksamhet. Tillgångarna utgörs huvudsakligen av aktier i dotterbolagen och fordringar på dessa. 4. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick under första halvåret till 38,3 (31,2) MSEK och i byggnader och anläggningar till 24,4 (19,3) MSEK. Av investeringarna svarade Krenholm Gruppen för 35,7 (27,6) MSEK avseende maskiner och inventarier och 24,4 (17,9) MSEK avseende byggnader och anläggningar. 5. Finansiering Koncernens kreditlimiter ökade under perioden med motsvarande 18,7 MSEK. Ökningen är i sin helhet hänförlig till Krenholm Gruppen och avser främst ianspråktagande av kreditutrymme inom IFC-projektets ram. Därmed har avtalets totala kreditutrymme utnyttjats. I de svenska verksamhetsgrenarna nettoamorterades den långfristiga lånestocken med 6,1 MSEK och det totala checkkreditutrymmet minskades dessutom med 5 MSEK i och med avvecklingen av Älvsereds Postorder. Valutakursförändringarna avseende usd och euro medförde en minskning av koncernens valutalån uttryckt i sek med ca 5,6 MSEK, vilket påverkat finansnettot positivt. Under andra halvåret påbörjas amortering till IFC med motsvarande ca 11 MSEK, vilket inryms i den plan för kassaflöde som gäller för Krenholm Gruppen. Sammanlagt kommer under innevarande verksamhetsår en icke oväsentlig del av koncernens långfristiga lån att amorteras. 6. Soliditet Koncernens soliditet uppgick vid halvårsskiftet till 21,5 (20,9)% och vid årsskiftet 2001/2002 till 21,8%. 7. Aktieantal mm. Antalet aktier var vid halvårsskiftet oförändrat 4.400.000, varav 400.000 onoterade A-aktier och 4.000.000 O-listenoterade B-aktier. Någon latent utspädning till följd av emission, optionsprogram eller liknande föreligger inte. 8. Mats Skogman ny VD Till VD och koncernchef efter Mark Sigvardsson som beslutat frånträda befattningen, har utsetts Mats Skogman (46). Mats Skogman, som närmast varit VD för Papyrus UK, tillträder den 1 okt. 9. Kommande rapporttillfällen - Delårsrapport för kvartal 1-3 2002 publiceras 2002-11-27 - Bokslutskommuniké avseende verksamhetsåret 2002 publiceras 2003- 02-26 Borås 29 augusti 2002 Styrelsen Information: Koncernen: Mark Sigvardsson, CEO 033-17 03 27, 0705-127270 Ekonomi & Finans: Christian Horney, CFO, 033-17 03 06 anm. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00740/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00740/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar