Bosch: stark kärnverksamhet grund för fortsatt utveckling

Årlig presskonferens 2012 - Långsiktig företagsstrategi ger resultat

  • Stärkt position inom alla affärsområden och i samtliga regioner
  • Bosch Group genererar 5,1 procent vinstmarginal 2011
  • Försäljningen stiger 5 procent under första kvartalet 2012
  • Försäljningen förväntas öka mellan 3 och 5 procent under 2012, med förbättrat resultat som följd.
  • Bosch expanderar inom nya tillväxtområden

Stuttgart – Bosch-koncernen förväntar sig att den globala ekonomiska tillväxttakten avtar. Som en effekt förväntar sig den globala leverantören av teknologi och tjänster att under innevarande år få se en förhållandevis begränsad försäljningsutveckling på mellan tre och fem procent. Detta tillkännagavs av Franz Fehrenbach, styrelseordförande för Bosch, vid den årliga presskonferensen på företagets huvudkontor, i närheten av Stuttgart.

– Det finns fortfarande en stor osäkerhet vad gäller den framtida ekonomiska utvecklingen, även om skuldkrisen i eurozonen har lindrats något, säger Fehrenbach.

Under första kvartalet 2012 ökade företagets försäljning på årsbasis med omkring fem procent, trots avmattningen i den globala ekonomin och ansträngd utveckling på ett antal europeiska marknader. Den största tillväxten uppnåddes i affärsområdet Industrial Technology följt av Automotive Technology. Utvecklingen inom Consumer Goods och Building Technology var mer måttlig.

Med innovativa produkter, kostnadsbesparingar och lägre engångskostnader hoppas Bosch kunna förbättra resultat före skatt för innevarande år.

– Med de fortsatt höga råvarupriserna och våra pågående investeringar i nya affärssegment blir det svårt att i år nå upp till vårt mål på 7-8 procents vinstmarginal, säger Fehrenbach.

Försäljningstillväxten 2011 var starkare än förväntat med sina 9,0 procent

Under verksamhetsåret 2011 växte Bosch mer än förväntat, trots en svagare global ekonomi. Försäljningen steg med 9,0 procent till 51,5 miljarder euro. Vinst före skatt var 2,6 miljarder euro, jämfört med 3,5 miljarder euro föregående år. Vinstmarginalen på 5,1 procent hamnade därmed under målsättningen. Bosch hänvisade redan tidigare till höjda råvarupriser och valutaeffekter som förklaringsfaktorer när man presenterade det preliminära resultatet i januari. Dessutom tillkom betydande initiala investeringar i framtida affärssegment såsom elektromobilitet och förnyelsebar energi, liksom en nedskrivning av tillgångar i divisionen Solar Energy på 560 miljoner euro.

Det globala antalet anställda stiger till 302.500

Som en följd av den goda affärsutvecklingen. steg även antalet anställda globalt med 19 000 tjänster till 302 500 per den 1 januari 2012. Den största ökningen skedde i Europa, där företaget fick 9800 nya medarbetare, varav 5 200 bara i Tyskland. Ytterligare 8000 medarbetare rekryterades i Asia Pacific. I Nord- och Sydamerika ökade antalet medarbetare med sammanlagt 1 200. Den lägre tillväxttakten kommer att påverka antalet nyanställningar under innevarande år. Antalet anställda globalt förväntas öka till omkring 315 000 personer under året, beroende på utvecklingen inom nyligen förvärvade företag samt marknaden i övrigt. Bosch har för avsikt att skapa övervägande delen av dessa jobb i tillväxtregionen Asia Pacific. I Tyskland förväntas en viss ökning av antalet medarbetare.

Klimatskydd innebär tillväxt i Automotive Technology

Under 2011 stärkte Bosch sin marknadsposition inom samtliga tre affärsområden.

– Under den finansiella och ekonomiska krisen gjorde vi betydande insatser för att stärka vår marknadsposition. De har nu gett resultat, säger företagets CFO Dr. Stefan Asenkerschbaumer med avseende på affärsområdenas resultat.

Automotive Technology, det största affärsområdet, genererade försäljning på 30,4 miljarder euro förra året, och växte därmed 8,2 procent på årsbasis. Trots höjda råvarupriser och avsevärda investeringar i elektromobilitet nådde affärsområdet ett EBIT på 2,3 miljarder euro, i nivå med föregående år. Vinstmarginalen blev 7,7 procent.

Efterfrågan på produkter som hjälper till att höja fordons bränsleeffektivitet, säkerhet och bekvämlighet utvecklas särskilt bra. Detta inkluderar direktinsprutade bensinmotorer, ekonomiska dieselsystem och antisladdsystemet ESP® som utvecklats av Bosch. Mellan 2011 och 2014 vill Bosch att den årliga försäljningen av antalet systemenheter ökar markant: från 7,2 till 9,6 miljoner CRD-system (common rail diesel) och från 4 till 8,6 miljoner system för direktinsprutning av bensin.

– Bosch ger ett betydande bidrag till skydd av vårt klimat, och än en gång ser vi att klimatskydd innebär betydande tillväxt för Bosch, säger Dr. Bernd Bohr, ordförande för Bosch Automotive Group.

Över hela världen stiger efterfrågan på system för förarstöd, exempelvis videosystem eller förutseende nödbromssystem. Andelen nya fordon med radarsensorer kommer att fyrdubblas till 16 procent mellan 2011 och 2016.

Sammantaget, ser Bohr fortsatt goda tillväxtmöjligheter för Automotove Technology.

– I år kommer vår försäljningsintäkt per tillverkat fordon i världen att nå nästan 400 euro. Och med framväxten av elektromobilitet kommer det att växa ytterligare på lång sikt.

Inom det lovande området elektromobilitet spenderar Bosch ungefär 400 miljoner euro årligen. Redan idag har företaget en bred produktportfölj inom elektromobilitet, med fem modeller av elektrisk fordondsdrift, tre varianter av strömväxlare för energihushållning samt lithiumjon-batterier.

–Med detta breda utbud har vi en avgörande fördel: vår systemkompetens. Enbart ett företag som kan koppla samman system kommer att kunna integrera kraftelektroniken i den elektriska drivlinan, säger Bohr.

Industriell teknologi växer starkt – svår situation för solceller

Under 2011 växte affärsområdet Industrial Technology starkast, med 21,0 procent till 8,0 miljarder euro. Divisionen Drive and Control Technology noterade tillväxt över genomsnittet. Även divisionen Packaging Technology utvecklades positivt. I Solar Energy, däremot, var inte resultatet tillfredsställande. Trots en mer än tioprocentig ökning av antalet sålda solceller och moduler minskade intäkterna avsevärt. Detta beror på ett dramatiskt prisfall på upp till 40 procent på marknaden. Inom den övriga industrin kunde inte Bosch kompensera för hela detta prisfall genom sänkta kostnader.

Den svåra situationen för solceller och den resulterande nedskrivningen av värden på tillgångar innebar att affärsområdet Industrial Technology stängde året med ett negativt EBIT på minus 364 miljoner euro.

– Inom solceller arbetar vi för att avsevärt minska våra tillverkningskostnader i det kristallina segmentet. Detta gör vi med innovativa teknologier och en optimerad tillverkningsprocess, säger Fehrenbach. Han underströk att divisionens mål är samma som alla verksamheters inom Bosch: att nå långsiktig lönsamhet och konkurrensförmåga.

Särskild framgång med hushållsapparater och elverktyg

Affärsområdet Consumer Goods and Building Technology genererade en försäljning på 13,1 miljarder euro under 2011 vilket var en ökning med 4,4 procent. Affärsområdets EBIT var i nivå med föregående år, 730 miljoner euro. Bosch nådde särskilt framgång med sina nya, energieffektiva hushållsmaskiner och innovativa elverktyg. Inom divisionen Security Systems växte företaget globalt - särskilt system för videoövervakning, det snabbast växande segmentet i branschen. Inom divisionen Thermotechnology var verksamheten däremot väldigt dämpad. Marknaden fortsatte att vara svag, särskilt i södra Europa, vilket hade en negativ påverkan.

Ökad global närvaro – ökad försäljning i alla regioner

Under det senaste verksamhetsåret ökade Bosch återigen starkt sin internationella närvaro. Under de senaste tre åren har sju nya regionala företag startats: i Kambodja, Egypten, Georgien, Irland, Marocko, Panama och Peru. Till 2013 planerar man att starta verksamhet även i Bangladesh och Laos. Länderna där företaget nu är verksamt har gemensamt 97 procent av världens BNP.

Regionalt sett var försäljningstillväxten förhållandevis jämnt fördelad under 2011. I Europa ökade Bosch försäljningen med 9,6 procent till 30,4 miljarder euro. Detta berodde i första hand på en utmärkt utveckling i Tyskland, där försäljningen steg med 11,0 procent till 12,0 miljarder euro. Under 2011 investerade Bosch ungefär 2,1 miljarder euro i Europa, varav 1,2 miljarder euro i Tyskland. Östeuropa är ett annat fokusområde för investeringar: i Rumänien, exempelvis, bygger företaget ut sin tillverkningsanläggning i Blaj. I Ungern utökar Bosch antalet ingenjörer till 700. Även i Serbien bygger Bosch ut produktionen av vindrutetorkare, en flytt som är planerad till 2013.

I Asia Pacific steg Bosch försäljning med 8,9 procent till 12,0 miljarder euro. Även hädanefter förväntas Asia Pacific vara en synnerligen dynamisk tillväxtregion. Enbart under det senaste året investerade Bosch ungefär 800 miljoner euro i regionen. I Vietnam, till exempel, byggde Bosch en anläggning för tillverkning av drivremmar till växellådor och öppnade sitt första center för mjukvaruutveckling i sydöstra Asien. Till 2015 kommer antalet medarbetare i Vietnam att mer än tredubblas, till 1 600.

Även Nord –och Sydamerika hade en positiv utveckling under 2011. Räknat i lokal valuta hade Bosch möjlighet att växa med 10,4 procent i Nordamerika, trots regionens dämpade ekonomiska tillväxt. Uttryckt i euro steg försäljningen med 5,7 procent till 7,0 miljarder euro. I Sydamerika steg försäljningen med 11,0 procent till 2,2 miljarder euro. Bosch ser goda möjligheter för tillväxt i Nord –och Sydamerika. I USA, exempelvis, beräknas antalet bilmodeller med dieselmotorer att mer än fördubblas till 2015, och Bosch vill ta del av denna tillväxt med sina dieselsystem.

Kärnverksamhet ger stabil bas för dynamisk utveckling

Med den goda regionala och branschmässiga utvecklingen under 2011 så menar  Fehrenbach att företagets strategi har visat sig vara rätt.

– Bosch är ett företag som satsar långsiktigt. De tre grundpelarna i vår strategi - bred global närvaro, fokuserad diversifiering och vår höga nivå av innovativ styrka - innebär att våra möjligheter fortsätter att vara goda även i framtiden.

Han lade till att företagets huvudsakliga tillväxt byggde på den goda situationen inom kärnverksamheterna.

Företaget fortsätter alltså att utveckla sina befintliga affärsområden, och gör samtidigt medvetna förvärv för att stärka sina kärnkompetenser. Ett exempel är expansionen av divisionen för bilteknik, Automotive Aftermarket. Det pågående förvärvet av Service Solutions-delen av det amerikanska företaget SPX Corporation kommer att stärka diagnostik-verksamheten, ett område som är viktigt för Bosch. Man växer även med nya affärsområden som skapas inom företaget, som exempelvis aktiviteterna inom e-cyklar. Bosch levererar nu elektriska drivsystem till nästan 40 olika cykeltillverkare. Med en verksamhet som lanserades under 2011 siktar företaget på att nå en europeisk marknadsandel på omkring 20 procent under de kommande åren.

Växande världsmarknadsvolymer förväntas för energitjänster

Utanför företagets traditionella kärnverksamheter tror Fehrenbach att ytterligare möjligheter kan hittas inom energieffektivisering. Dotterbolaget Bosch Energy and Building Solutions specialiserar sig på tjänster för att öka energieffektiviteten i kundernas anläggningar, exempelvis industriföretag, sjukhus eller facility management-företag.

– Tjänsterna som erbjuds av Bosch Energy and Building Solutions möjliggör energibesparingar på i genomsnitt 20 procent i befintliga byggnader, säger Fehrenbach.

Detta kan uppnås genom till exempel en kombination av individuella energiåtgärder, nya tjänster och modern teknologi som kombinerad kraft och värme. Tjänsterna som erbjuds inkluderar ett ledningssystem för energiapplikationer som är avsedd att styra och kontrollera alla energiflöden i en byggnad. Företaget uppskattar att den globala marknadsvolymen för energitjänster som dessa kommer att växa med tolv procent årligen och bli så stor som 40 miljarder euro fram till 2020.

Investeringar i framtiden: fortfarande över sju miljarder euro

Under 2012 kommer Bosch-koncernens investeringar att stanna kvar på en hög nivå: Bosch kommer än en gång att spendera mer än fyra miljarder euro på forskning och utveckling, och investeringar kommer än en gång att överstiga tre miljarder euro. Vid slutet av 2012 beräknas över 43 000 forskare och utvecklare att vara anställda på Bosch. Det är omkring 4 500 fler än vid årets början. Redan idag arbetar en av fyra av dessa inom mjukvaruutveckling, ett område som Bosch systematiskt stärker för att utveckla nya affärsidéer, såsom de möjligheter som kommer från web 3.0, sakernas Internet.

– Fram tills nu har mjukvara i allmänhet funnits inbyggt i våra hårdvaror. När produkter kopplas upp mot web 3.0 kommer däremot alla typer av tekniska produkter att själva kommunicera med sin omgivning via IP-gränssnitt, säger Dr. Volkmar Denner, ansvarig för forskning och utveckling inom ledningsgruppen för Bosch, och den som kommer att efterträda Franz Fehrenbach som ordförande den 1 juli 2012. Tekniskt sett kräver det att våra produkter är förberedda för webben. Vi skapar nu förutsättningarna för detta.

Bosch-koncernens egen mjukvaru- och systemenhet, som kommer att växa ytterligare under de kommande åren, spelar här en central roll. Fram till 2015 kommer antalet medarbetare som arbetar där att stiga från dagens 450 till 1000.

Innovationskluster förbinder affärsaktiviteter

För att säkra en nära förbindelse mellan å ena sidan utvecklingsteamen i divisionerna och å andra sidan mjukvaru- och systemenheten har Bosch skapat innovationskluster för uppkopplad mobilitet, uppkopplad energi och den uppkopplade byggnaden. I vart och ett av dessa kluster har mjukvaru- och systemenheten rollen som inkubator. Frikopplad från den dagliga affären testar den nya affärsidéer. Detta möjliggör redan idag ett mer intensivt utbyte av idéer, vilket Denner påpekar leder till konkurrensfördelar för företaget.

– Även framöver kommer Bosch att stärka sin kärnkompetens, att kombinera precisionsmekanik och elektronik. Samtidigt stärker vi vår mjukvaruexpertis. På detta sätt ser vi till att säkerställa framtida potentialer.

För mer information, bilder och siffror:

Bosch Medieservice

Key data

Kontaktperson

Kommunikationschef Inger Rosén

E-mail: inger.rosen@se.bosch.com

Telefon: +46 8 750 16 44

Taggar:

Om oss

Bosch Group är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster. 2013 hade företaget omkring 281.000 medarbetare och omsatte 46,1 miljarder euro. (Observera att på grund av en ändring i redovisningsprinciperna är siffrorna för 2013 endast delvis jämförbara med siffrorna för 2012.) Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy and Building Technology. Bosch Group består av Robert Bosch GmbH och omkring 360 dotterbolag samt lokala företag i runt 50 länder. Om partners för service och försäljning tas med i beräkningen finns Bosch representerat i ungefär 150 länder. Detta världsomspännande nätverk för utveckling, tillverkning och försäljning utgör grunden för ytterligare tillväxt. Under 2013 investerade Bosch Group omkring 4,5 miljarder euro i forskning och utveckling, och man ansökte om ungefär 5.000 patent – i genomsnitt 20 patentansökningar om dagen. Produkterna och tjänsterna från Bosch Group är designade för att fascinera; för att höja livskvalitén genom att erbjuda lösningar som är både innovativa och nyttiga. Över hela världen erbjuder företaget på så sätt teknologi som är ”Invented for life”. Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861-1942) som “Verkstad för finmekanik och elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer den entreprenöriella friheten hos Bosch Group och gör det möjligt för företaget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. De resterande aktierna ägs av familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH. Ytterligare information finns online på www.bosch.com, www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse

Prenumerera