Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Report this content

kallas härmed till årsstämma den 6 april 2021, klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

Med anledning av COVID-19-pandemin har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
 • Antalet styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
 • Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

Dels                   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 mars 2021,

Dels                   senast den 26 mars 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan ska ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets policy för skydd och hantering av personuppgifter (tillgänglig på bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se under avsnittet ”Investor relations” och rubriken ”Aktien” och ”Aktieägares personuppgifter”).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 25 mars, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.                                                

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.bosjofastigheter.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om anmälan härom har gjorts enligt denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 9. Val av
  1. Styrelse.
  2. Revisorer när så skall ske.
 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 201 862 206 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 219 622 206 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 17 760 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,00 kronor per aktie betalas, således totalt 4 440 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 8 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 8, och 9)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:

 • Sten Gejrot ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).

 • Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med totalt 180 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr till de tre övriga ordinarie ledamöterna (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 9).
 • Antalet revisorer ska vara 1 (ärende 9).
 • Omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 9).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:

Existerande lydelse

Föreslagen lydelse
§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämmaDen som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. § 9 Rätt att deltaga i bolagsstämmaDen som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 15 mars 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2021

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Dokument & länkar