Bokslutskommuniké för Bosjö Fastigheter AB (publ) 2017/2018

FJÄRDE KVARTALET 2018-04-01 – 2018-06-30

 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 958 tkr (11 765 tkr).
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 11 460 tkr (11 144 tkr).
 •  Resultat före skatt, inkl. orealiserad värdeändring fastighet 49 894 tkr (54 001 tkr).
 •  Resultat per aktie 15,06 kr (17,55 kr).
 •  Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 34 410 tkr (18 684 tkr).
 •  Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 794 000 tkr (751 000 tkr).
 •  Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 282 077 tkr (250 212 tkr) ger en soliditet på 33,5 % (31,5 %).

TOLV MÅNADER 2017-07-01 – 2018-06-30

 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 47 438 tkr (46 628 tkr).
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 45 523 tkr (44 630 tkr).
 •  Resultat före skatt, inkl. orealiserad värdeändring fastighet 68 992 tkr (71 591 tkr).
 •  Resultat per aktie 23,87 kr (24,89 kr).
 •  Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 34 410 tkr (18 684 tkr).
 •  Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 794 000 tkr (751 000 tkr).
 •  Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 282 077 tkr (250 212 tkr) ger en soliditet på 33,5 % (31,5 %).

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2016/2017.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Bosjö Fastigheter refinansierade den 3 juli 2018 ett tidigare juniorlån om 74 miljoner kr genom en engångsamortering och genom att utöka befintlig kreditfacilitet hos Swedbank. Refinansieringen ger en minskad räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år och ökar bolagets amortering med cirka 3,2 miljoner kronor per år. Därmed förbättras bolagets kassaflöde med cirka 400 tkr per år.

Bolaget bedömer effekten av refinansiering på följande nyckeltal (pro forma):

 •  Belåningsgrad, %                        63,2 (64,1 per 2018-06-30)
 •  Räntetäckningsgrad, ggr             3,9 (2,9 per 2018-06-30)

INFORMATION OM ÅRSSTÄMMAN

 •  Årsstämman hålls 4 oktober 2018, klockan 10:00, i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9.
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 kr (9,52 kr) per aktie.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIG KONTAKTA:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.com 

Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com

BOSJÖ FASTIGHETER AB I KORTHET

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 29 april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Viareds företagspark i Borås. Fastigheten omfattar cirka 94 000 kvadratmeter uthyrbar area för Ellos huvudkontor och nordiska distributionscentral. Ellos är enda hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett för kontorslokaler och ett för distributionslokaler. Avtalen löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Koncernens främsta syfte är att äga, förvalta och utveckla fastigheten.

Bolagets VD är Ulf Attebrant och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

INFORMATION OM MAR

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.