Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2018/2019

Report this content

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 – 2019-06-30

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
• Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
• Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
• Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.

Tolv månader 2018-07-01 – 2019-06-30

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 48 327 (47 438) tkr.
• Driftnetto för perioden uppgick till 46 309 (45 523) tkr.
• Resultat före skatt 71 931 (68 992) tkr.
• Resultat per aktie 25,4 kr (23,9).
• Koncernen hade per 2019-06-30 likvida medel om 30 569 (34 410) tkr.
• Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-06-30 till 833 000
  (794 000) tkr.
• Koncernens eget kapital per 2019-06-30 om 317 298 (282 077) tkr ger en soliditet på
  36,4 (33,5) %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.
För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar