Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2018/2019

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 2,38 kr per aktie per
kvartal.

Fjärde kvartalet 2019-04-01 – 2019-06-30

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 216 (11 958) tkr.
• Driftnetto för perioden uppgick till 11 693 (11 460) tkr.
• Resultat före skatt 47 428 (49 894) tkr.
• Resultat per aktie 14,7 (15,1) kr.

Tolv månader 2018-07-01 – 2019-06-30

• Hyresintäkter för perioden uppgick till 48 327 (47 438) tkr.
• Driftnetto för perioden uppgick till 46 309 (45 523) tkr.
• Resultat före skatt 71 931 (68 992) tkr.
• Resultat per aktie 25,4 kr (23,9).
• Koncernen hade per 2019-06-30 likvida medel om 30 569 (34 410) tkr.
• Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-06-30 till 833 000
  (794 000) tkr.
• Koncernens eget kapital per 2019-06-30 om 317 298 (282 077) tkr ger en soliditet på
  36,4 (33,5) %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö Fastigheter AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019.
För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

Om oss

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och förvalta fastigheten.

Prenumerera

Dokument & länkar