Kallelse till årsstämma i Bosjö Fastigheter AB

Report this content

Aktieägarna i Bosjö Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 oktober 2019 klockan 10:00, i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 september 2019,

Dels               senast den 27 september 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan ska ske skriftligt till Bosjö Fastigheter AB (publ), Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 27 september 2019 vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.bosjofastigheter.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 220 000 aktier, motsvarande 2 220 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut angående

    a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

     b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.

    c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

 9 Val av

    a) Styrelse.

    b) Revisorer när så skall ske.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 219 689 705 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 10 567 200 kronor. Styrelsen lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 2,38 kronor per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 2,38 kronor per aktie sett över ett helt kalenderår. Styrelsen föreslår emellertid vid denna årsstämma en bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ska ändras från brutet till kalenderår. Om årsstämman beslutar att ändra bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag innebär detta, med hänsyn till att styrelsen avser att tillämpa ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 – den 31 december 2019, att nästa årsstämma kommer att hållas på våren 2020. Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om två kvartalsutdelningar om 2,38 kronor per aktie var, d.v.s. totalt 4,76 kronor per aktie.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 7 oktober 2019, och den 27 december 2019 med förväntade utbetalningsdagar 10 oktober 2019 respektive 3 januari 2020.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9, och 10)

Aktieägarna ICA-handlarnas Förbund Finans AB, EOJ 1933 AB, AB SLL Interfinans och Volvo Pensionsstiftelse, som representerar sammanlagt 24,83 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

  • Lennart Låftman ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
  • Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma förslås utgå med totalt 180 000 kronor fördelat med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 40 000 kr till de tre övriga ordinarie ledamöterna (ärende 8).
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
  • Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (ärende 9).
  • Antalet revisorer ska vara 1 (ärende 9).
  • Omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Elin Lydahl föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 9).
  • Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9).

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (ärende 10)

Styrelsen föreslår ändring av § 11 i bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår:

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Nuvarande lydelse: Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/7 – 30/6.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, samt styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande och styrelsens förslag till ändrad bolagsordning kommer senast den 6 september 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.bosjofastigheter.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm 2019-08-29

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 53 94

sara.williamson@paretosec.com

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Prenumerera

Dokument & länkar