Kommuniké från årsstämma den 8 april 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Report this content

Årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Stockholm den 8 april 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier (aktiesplit) och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas upp i två (2) aktier varvid de 2 220 000 aktier som tillkommer i aktiespliten kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 65 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 144 300 000 kr. Avstämningsdagen för uppdelning av aktie beräknas bli den 27 april 2022. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i Inlösenförfarandet är således beräknad till den 25 april 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 20 maj 2022. På Bolagets hemsida kommer ytterligare information om Inlösenförfarandet att publiceras.

Beslut om likvidation

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att Bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen. Skälet för likvidation är att Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför bör avvecklas. Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB avyttrades den 23 juni 2021 och sedan dess har Bolaget inte bedrivit någon verksamhet.

Likvidationen kommer att inledas efter att Inlösenförfarandet som beskrivs ovan har genomförts.

Med anledning av årsstämmans beslut kommer styrelsen i Bolaget att lämna in ansökan om avnotering av Bolagets aktier från Spotlight Stock Market.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kr till styrelseordföranden och med 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com