Kommuniké från årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Report this content

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

Vid årsstämma den 3 oktober 2019 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper
Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. 

Utdelning
Bolagsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt 4,76 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 10 567 200 kronor, med hänsyn till ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 – den 31 december 2019. Utbetalning av utdelningen ska ske vid två olika tillfällen före nästa årsstämma med två lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,38 kronor per aktie, eller totalt kronor 5 283 600 kronor. Avstämningsdagarna för betalning av utdelningen är den 7 oktober 2019, och den 27 december 2019 med förväntade utbetalningsdagar 10 oktober 2019 respektive 3 januari 2020.
Beslutet innebär inte någon avvikelse från bolagets nuvarande/tidigare beslutade utdelningspolicy med fyra utdelningstillfällen per kalenderår om 2,38 kr per aktie och utdelningstillfälle; sammanlagt total utdelning om 9,52 kr per aktie och kalenderår.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström till ordinarie ledamöter samt valde Elin Lydahl till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode
Stämman beslutade
om ett styrelsearvode på totalt 180 000, varav styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode om 60 000 kr och övriga ledamöter 40 000 kr var. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ändrad bolagsordning med förändrade bestämmelser om bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december. 

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Bosjö Fastigheter AB (publ)

+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com


Bosjö Fastigheter AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com för ytterligare information

Prenumerera

Dokument & länkar