Delårsrapport kvartal 1, 2000

Delårsrapport kvartal 1, 2000 Verksamheten Den viktigaste händelsen under kvartal ett var den riktade nyemissionen till det finska riskkapitalbolaget Menire Oyj. Emissionen genomfördes i slutet av februari vilket möjliggjort att nya satsningar kunnat börja planeras i slutet av kvartal 1 för genomförande under kvartal 2. Marknaden under kvartal ett har varit fortsatt svag, bland annat på grund av att många företag varit försiktiga efter millennieskiftet och ägnat sig åt att säkerställa driften efter årsskiftet. Att många företag i branschen, bl.a. leverantörer av affärssystem, har märkt av detta har man kunnat läsa i affärspress och facktidningar. Utsikterna för programvaror inom Knowledge Management området ser fortsatt mycket bra ut. Bolagets marknads och försäljningsavdelning märker att det pratas mer och mer ute hos företagen om vikten av att man använder programvaror som stödjer Knowledge Management tänkandet och där finns Infosight som ett av de allra främsta alternativen. Tidningarna skriver också mer och mer om vikten av humankapital i den nya ekonomin. Infosight är fortfarande unikt på marknaden då inget annat system har samma logiska koppling mellan dokumenthantering och projekthantering, en lika stark integration till Microsoft miljön och ett lika enkelt användargränssnitt för användarna. Därför väcker Infosight stor uppmärksamhet och intresse på marknaden. Viktigare händelser till och med mitten av kvartal två * I början av maj deltog Bosnext i Information Management mässan i Sollentuna med en stor monter. * Bolaget ingår numera i Handelshögskolan vid Göteborgs Universitets partnernätverk tillsammans med företag som t.ex. Bure, Göteborg & Co, Sjätte AP-fonden, SKF, Volvo Car Corporation, NCC, Föreningssparbanken och AstraZeneca. * Ett omfattande vidareutvecklingsarbete för nästa generation av Infosight har startats under kvartal två. * Företaget flyttade in i nya lokaler på Skeppsbron 5-6 i Göteborg i början av april. * Bland de nya kunderna under kvartal två finns AstraZeneca och Establish. Utsikter under resterande del av 2000 Styrelsen och företagsledningen har beslutat öka tempot i företagets utveckling. En internationalisering planeras med start under andra halvåret 2000 och som tidigare nämnts har ett utvecklingsprojekt startat där externa resurser har anlitats för att arbetet skall kunna drivas tillräckligt snabbt. Flera andra aktiviteter ligger i pipelinen och detaljer kring detta kommer att offentliggöras efterhand. Ledningen tror att det faktum att stora företag som t.ex. AstraZeneca beställt Infosight kommer att ge företaget fler prestigeordrar under den närmaste tiden. Ledningen ser således fram emot en mycket spännande framtid för företaget och för Infosight. RESULTATRÄKNING Kommentar 2000-01-01 -2000-03-31 Nettoomsättning 511 304 Rörelsens kostnader Material och varor 65 495 Personalkostnader 1 363 656 Övriga rörelsekostnader 628 523 Avskrivning på maskiner 191 502 och inventarier Summa kostnader 2 249 176 Rörelseresultat -1 737 872 Finansiella kostnader -29 314 Resultat efter finansiella -1 767 186 poster BALANSRÄKNING Kommentar 2000-03-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella 3 2 429 568 anläggningstillgångar Materiella 699 649 anläggningstillgångar Summa 3 129 217 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 617 084 Kassa och bank 3 182 212 Summa 3 799 296 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 6 928 513 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital 644 400 Reservfond 2 200 Överkursfond 1, 2 9 031 964 Balanserad förlust -2 434 902 Redovisat resultat -1 767 186 Summa eget kapital 5 476 476 Obeskattade reserver 0 Kortfristiga skulder 1 223 790 Långfristiga skulder 228 247 SUMMA SKULDER OCH EGET 6 928 KAPITAL 513 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 1. Kostnader hänförbara till nyemissionen har reducerat det belopp som genom emissionen tillförts eget kapital. Dessa kostnader uppgår till 444.726 kr. 2. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 5 har ändring av redovisningsprincip reducerat det egna kapitalet. Ändringen avser löneskuld till personal. Ingående eget kapital enligt 102.117 fastställd balansräkning 981231 Effekt byte av -235.873 redovisningsprincip Ingående eget kapital justerat -133.756 i enlighet med ny princip 3. Kostnader hänförbara till ren produktutveckling där man på mycket goda grunder gör bedömningen att kostnaderna möjliggör en klar intäktsökning under de närmast följande 5 åren aktiveras. Vid bedömning om aktivering skall ske beaktas investeringens marknads-mässiga livslängd och intjänandeförmåga. Avskrivningar på aktiverade kostnader sker över 5 år och har påbörjats sista kvartalet 1999. Nästa rapporteringstillfälle Mitten av augusti 2000. Göteborg den 23 maj 2000 Jan Boström Verkställande direktör Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Staffan Gavel Auktoriserad revisor Ernst & Young Rapporten kan beställas via e-mail på adressen info@bosnext.se. Den finns också på Internet under adressen www.bosnext.se Delårsrapporten kan även beställas från Bosnext AB Box 7153 402 33 GÖTEBORG Tel. 031-339 99 00, Fax 031-339 99 01 För ytterligare information kontakta: Bosnext AB Jan Boström, VD tel. 031-339 99 00, mobil 070-727 18 55 e-post: jan.bostrom@bosnext.se Mer information om Bosnext finns på www.bosnext.se Bosnext AB (publ) är ett programvaruföretag som utvecklar programvaror för Knowledge Management baserat på Internetteknik och Microsofts produkter. Den första programvaran heter Infosight. Genom att företagets arbetsmetodik, rutiner och struktur stöds av Infosight, guidas och vägleds användarna när de skapar sina arbetsresultat. Infosight stöder samtidigt en projektgrupp eller andra medarbetare som med hjälp av Infosight kan dra nytta av varandras arbete. Infosight överför humankapital till strukturkapital genom fungerande Integrated Knowledge Management. BosNext aktien (BOSN) är inofficiellt noterad och handlas via BörsInsikt Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar