Boss Media: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Boss Media AB (publ) * Nettoomsättningen uppgick till 62,2 (102,3) Mkr. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 27,4 (49,2) Mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (35,4) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till -5,0 (36,0) Mkr. * Rensat för effekter av valutakursförändringar och disponering av valutatermins- kontrakt uppgick resultatet efter finansiella poster till cirka 5 (32) Mkr. * Under perioden har en kraftig expansion skett i Europa genom försäljning till främst etablerade speloperatörer. Koncernen Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat klient/server-system, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av det licensierade spelsystemet. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information om Boss Media finns på http://www.bossmedia.se. Lämnad information avser koncernen i sin helhet om inte annat anges. Marknad Den globala utvecklingen inom spellagstiftningsområdet går för närvarande i olika riktningar. I Europa är trenden stark mot legalisering och reglering av vadslagning och spel via Internet och liknande kommu-nikationstjänster. I England har man tidigare lagstiftat om att interaktiva spel skall tillåtas att bedrivas från landet. Detta har bl a lett till att merparten av de större spel- och vadslagningsföretagen idag bedriver spel-verksamhet på Internet. I Tyskland har det första Internetkasinot nyligen lanserats. I Holland har man öppnat upp för Internetspel och börjat ge ut licenser till inhemska speloperatörer. I Sverige trädde vissa förändringar i lotterilagstifningen i kraft den 1 augusti. Förändringarna innebär bl a att anordnare av lotterier fortsättningsvis även kan förmedla sina lotterier via Internet, mobiltelefoner eller liknande. I Asien går utvecklingen åt olika håll. Medan Internetspel ökar starkt i många länder har man i Hong Kong förbjudit vadslagning på sportevenemang via Internet. Detta har bland annat lett till att de flesta banker i Hong Kong idag nekar alla typer av speltransaktioner som sker via Internet. I USA råder fortfarande osäkerhet. För närvarande tillämpas den s k "Wireline Act" från 1961 som förbjuder vadslagning på sportevenemang via telefon. Tolkningen av denna lagstifning på federal nivå är att den även kan tillämpas på vadslagning på sportevenemang via Internet, vilket många stater i USA har anammat. Flera viktiga delstater i USA, främst Nevada och New Jersey, som tidigare tagit initiativ till legalisering av Internetspel, intar idag en avvaktande hållning. På grund av den totalt sett rådande osäkerheten inom spellagstiftningen i USA har de flesta banker och andra betalningsförmedlare valt att neka alla typer av Internetspeltransaktioner, trots att det enligt lag inte är förbjudet att exempelvis spela på Internetkasinon. Europa och Asien kommer att stå för den kraftigaste tillväxten inom Internetspel de närmaste åren, främst p g a en mer gynnsam lagstiftningsutveckling. I Europa ökar antalet företag som bedriver Internetrelaterad spelverksamhet kraftigt. Detta innebär också att utbudet av olika typer av spel på Internet kommer att öka då alla typer av spelföretag kommer att ha en närvaro på Internet. Nya spelprodukter, språkanpassningar, kvalitetssäkring, öppen arkitektur m m blir allt viktigare faktorer för de som kommer att leverera spelsystem m m i framtiden. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under delårsperioden uppgick till 62,2 (102,3) Mkr. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 27,4 (49,2) Mkr. Minskningen är hänförbar till betalningsproblemen i USA och försvagningen av US-dollarn. Under slutet av tredje kvartalet 2001 började ett stort antal kortutfärdande banker i USA stoppa kreditkortsbetalningar till Internetkasinon, vilket minskade omsättningen i licens-tagarnas kasinon betydligt. Jämfört med första kvartalet 2002 minskade nettoomsättningen med 7,4 Mkr eller 21 procent. En kraftig försvagning av US-dollarn under andra kvartalet svarade för nästan hälften av omsättningsminskningen. Rensat för valutakursförändringar uppgick minskningen till cirka 4 Mkr eller 12 procent. Nettoomsättningen från licensförsäljningen uppgick under delårsperioden till 13,0 (18,1) Mkr. Licens-försäljningen under andra kvartalet uppgick 5,5 (6,9) Mkr. Antalet licenser uppgick vid periodens slut till 39 (36). Vid periodens slut var 35 (29) licenskasinon i drift. Återstående fyra licenskasinon som inte har levererats per den 30 juni 2002 har intäktsförts till cirka 90 procent enligt principen för successiv vinst- avräkning baserat på färdigställandegraden på balansdagen. Royaltyintäkterna uppgick till 25,6 (36,8) Mkr. Under andra kvartalet uppgick royaltyintäkterna till 11,4 (18,1) Mkr. Jämfört med första kvartalet minskade royaltyintäkterna med 2,8 Mkr eller 20 procent. Rensat för effekter av valutakursförändringar uppgick minskningen till 1,8 Mkr eller 13 procent. Minskningen förklaras i huvudsak av att banker i Hong Kong började stoppa kreditkortsbetalningar till Internetkasinon under andra kvartalet. Intäkterna från Service & support uppgick till 11,9 (18,4) Mkr under delårsperioden. Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 5,5 (9,7) Mkr. Under första kvartalet sänkte bolaget servicevgifterna för merparten av licenstagarna. I stället för fasta avgifter betalar licenstagarna en rörlig del av spelnettoomsättningen i serviceavgift. Syftet med prissänkningarna är dels att minska licenstagarnas fasta kostnader i utbyte mot ökade marknadsföringsinsatser och dels att erhålla en marknadsanpassad och mer konkurrenskraftig prissättning av erbjudna sidotjänster. Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (35,4) Mkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,0 (36,0) Mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -3,6 (13,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster för samma period uppgick till -5,1 (13,1) Mkr. Aktivering av utvecklingskostnader har påverkat delårsperiodens resultat med 2,2 (7,1) Mkr och andra kvartalets resultat med 1,7 (3,0) Mkr. Om inga valutasäkringar gjorts och aktuella valutakurser varit oförändrade under delårsperioden hade resultatet efter finansiella poster, allt annat lika, blivit cirka 10 Mkr högre. Valutakursdifferenser vid omräkning av fordringar och skulder av rörelsekaraktär i de svenska koncern-bolagen, vilket redovisas under övriga rörelseintäkter/rörelsekostnader, uppgick under perioden till - 4,8 (5,1) Mkr. Valutakursdifferenser vid omräkning av kortfristiga placeringar i de svenska koncernbolagen, vilket redovisas under finansiella poster, uppgick under perioden till -0,8 Mkr. Kursdifferenser på under perioden förfallna valutaterminskontrakt, vilket redovisas under finansiella poster, uppgick till -2,3 (-3,1) Mkr. Under första halvåret 2002 disponerades 4,8 MUSD till en genom-snittlig terminskurs om 9,61 kr. Den genomsnittliga dagskursen under samma period uppgick till 10,10 kr. Produkt- och systemutveckling Under andra och början av tredje kvartalet har Boss Media levererat kasinon till Victor Chandler, Sportingbet och Gala International. Under andra halvåret 2002 kommer Boss Media att lansera ett antal nya spelprodukter. Den nya Bingo-produkten beräknas vara färdig för lansering under tredje kvartalet. Poker-produkten kommer att färdig- utvecklas under tredje kvartalet, men lansering beräknas att ske först under senhösten då den kommer att föregås av några månaders intensiv marknadsföring. I Poker är spelarvolymen en mer kritisk faktor än i andra spel. Nya kasinospel är också under framtagning, främst slot-maskiner, vilka beräknas att lanseras löpande under tredje och fjärde kvartalet. Den s k Jackpot-servern lanserades under andra kvartalet. Merparten av Boss Medias licenstagare är anslutna. Under hösten kommer bolaget att skapa en ny "Jackpot-portal" som enbart kommer att innehålla spel med progressiva jackpottar. Arbetet med nästa version av kasinoprogramvaran fortgår enligt plan och beräknas vara färdig för lansering under slutet av året. Förutom en helt ny grafisk design kommer flera nya viktiga funktioner och anpassningar att läggas till. Arbetet med att förbättra de s k "backoffice-systemen" fortgår. Under andra kvartalet lanserades ett nytt system för uppföljning av marknadsföring på Internet (Travis). Under tredje kvartalet kommer ett nytt bonussystem samt nytt affiliate-system att lanseras. Nämnda system utgör viktiga och centrala marknads- föringshjälpmedel för Boss Medias licenstagare. En ny webbläsar-baserad version av kasinoprogramvaran, som är en omarbetad version av den tidigare Java-produkten, kommer att lanseras under tredje kvartalet. Webbläsar-baserade spel är mer lättillgängliga för spelarna och minskar tiden det tar att komma igång och spela jämfört med nedladdningsalternativet. Under juli 2002 har PriceWaterhouseCoopers (PWC) slutfört sin initiala granskning av den s k slump-talsgeneratorn som finns i alla Boss Medias spelprodukter. PWC kommer även att löpande granska utfallet från densamma. En rapport från granskningen publiceras på licenstagarnas spelsajter. PWC granskar även sedan tidigare den s k payouten (vinstutbetalningsprocenten) i licenstagarnas kasinon, vilket också publiceras på licenstagarnas spelsajter. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick under perioden till 1,2 (5,8) Mkr och avsåg i huvudsak inköp av spelsystem- och arbetsplatsrelaterad datorutrustning. Finansiell ställning Likvida medel uppgick per balansdagen till 68,9 (108,9) Mkr. Eget kapital uppgick till 140,2 (168,0) Mkr, vilket gav en soliditet på 78 (71) procent. Fordringar hos de kreditkortsprocessande bankerna uppgick vid periodens slut till 13,0 (38,7) Mkr. I posten övriga fordringar i balansräkningen ingår skattefordringar med 6,9 Mkr. Aktiedata Resultatet efter skatt för perioden motsvarar ett resultat per aktie av -0,07 (0,45) kr. Eget kapital per aktie efter full utspädning vid periodens slut var 2,45 (2,92) kr. Den 6 maj 2002 beslutade den ordinarie bolagsstämman om att utsläcka de optionsrätter, sammanlagt högst 2 500 000, som utgivits vid ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2001 och som innehas av det hel-ägda dotterbolaget Boss Media Investment AB. Vid en extra bolagsstämma den 13 juni 2002 beslutades att utge 1 650 000 nya teckningsoptioner som skall löpa till den 31 december 2005 och ha ett lösenpris om 10,60 kr per aktie. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie under perioden från och med den 1 juli 2004 till och med den 31 december 2005. Den 30 juni 2002 uppgick antalet aktier till 55 500 000. Efter full utspädning, motsvarande förväntat utnyttjande av 1 650 000 utestående teckningsoptioner, uppgick antalet aktier till 57 150 000. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 24 juni 1999. Ägarstruktur Den 30 juni 2002 hade Boss Media 19 025 (17 970) aktieägare. Andelen utländskt ägande uppgick till cirka 16 (20) procent. De tio största ägarna enligt offentlig aktiebok och förvaltarförteckning presenteras i tabellen nedan. Personal Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 80 (113) varav 1 (33) var anställd i de utländska dotterbolagen. Vid sidan av de anställda hyr bolaget in cirka 10 personer från den lokala arbets-marknaden till ett av de utländska dotterbolagen. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning (inklusive koncerninterna poster) uppgick under perioden till 36,3 (62,3) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19,0 (20,2) Mkr. Investeringar uppgick till 1,1 (4,3) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 40,4 (81,6) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 86,3 (123,8) Mkr, vilket gav en soliditet på 71 (80) procent. Utsikter för resten av året Tidigare aviserade kostnadsbesparingar om cirka 30 Mkr på årsbasis med full effekt från 1 januari 2002 går enligt plan. Som bolaget tidigare aviserat bedöms osäkerheten inom spellagstiftningsutvecklingen i USA och därmed problemen med nekade speltransaktioner bland de kortutfärdande bankerna i USA bestå ett tag fram-över. Beroendet av USA som enskilt land har dock minskat successivt och kommer att minska ännu mer framgent, då merparten av bolagets nya licenstagare kommer att rikta in sig mot andra delar av världen, främst Europa och Asien. Under tredje kvartalet 2002 kommer följande nya kasinon att lanseras: § Casino 365 (Bet365) § Star Club Casino (Futura Internet Services) § Victor Casino med EUR som basvaluta (Victor Chandler) Boss Media har nyligen levererat kasinon till ett antal stora och etablerade spel- och vadslagningsföretag och kommer att leverera ytterligare några inom kort. Bolaget bedömer att royaltyintäkterna från dessa kommer att ta fart först under senare delen av året. Den av bolaget senast lämnade prognosen om en försäljning av minst sju nya licenser under 2002 kvarstår. Fortsatta betalningsproblem i USA och försvagningen av US-dollarn innebär att tidigare prognos om ett väsentligt bättre resultat än föregående år inte bedöms kunna infrias. Dock förväntas resultatet för andra halvåret 2002 bli positivt. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR 20 om Delårsrapportering. Bolaget har valt att tillämpa RR 15, Immateriella tillgångar, som trädde i kraft den 1 januari 2002, från och med den 1 januari 2001. Övriga nya rekommendationer från Redovisningsrådet som trädde i kraft 1 januari 2002 har inte haft någon väsentlig effekt på redovisningen. Tillämpade redovisningsprinciper i denna rapport är desamma som i bolagets årsredovisning 2001. Kommande rapporttillfällen Information för räkenskapsåret 2002 lämnas enligt följande plan: · Delårsrapport 9 månader...................... 7 november 2002 · Bokslutskommuniké 2002....................... 12 februari 2003 · Boss Media AB (publ) Växjö den 16 augusti 2002 Peter Bertilsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Peter Bertilsson, Verkställande direktör Tel: 0709-93 25 54, 0470-70 30 00, e-post: pbe@bossmedia.se Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar