Kallelse till årsstämma i Boule Diagnostics AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, (”Bolaget” eller ”Boule”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen, lokalen Stacken, David Bagares Gata 17, Stockholm. Inpassering sker från klockan 17:30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012,
  • dels anmäla sig till Bolaget under adress:
    • Boule Diagnostics AB, P.O. Box 42056, 126 13 Hägersten
    • eller per e-mail till info@boule.se

senast torsdagen den 26 april 2012 klockan 16:00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

För fullständig kallelse, se bifogad PDF 


TILL REDAKTÖRERNA
Om Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB är ett snabbväxande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för hematologitester (bloddiagnos) till den öppna sjukvården globalt. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på NASDAQ OMX Nordic. www.boule.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Boule Diagnostics AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 2 april 2012.

Taggar:

Om oss

Boules verksamhet omfattar egen utveckling, tillverkning och marknadsföring av blodanalyssystem (instrument, reagens, kalibratorer och kontroller). Boules primära marknad är små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt andra diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom såväl human som veterinär hematologi. Koncernen består av tre rörelsedrivande dotterföretag med respektive säte i Sverige, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar