Analys av nyanländas boendesituation

Begränsa asylsökandes möjlighet till eget boende i vissa kommuner. Det är ett av flera förslag från Boverket i en ny rapport där nyanländas boendesituation har utretts.

I Boverkets slutredovisning av regeringsuppdraget analyseras och kartläggs den boendesociala situationen för asylsökande och nyanlända i eget boende, samt handel med kontrakt och adresser. I rapporten finns kartor som visar var i landet boendesituationen för nyanlända är mycket ansträngd. Asylsökande och nyanlända som på egen hand bosätter sig i kommuner med stor bostadsbrist och långa bostadsköer får räkna med att bo inneboende eller flytta runt i flera år. I storstäderna är det mycket svårt att skaffa bostad och många personer bor på liten yta. På landsbygden, där det går att skaffa eget boende, ser de boendesociala förhållandena bättre ut än i storstäderna. I storstäderna beskrivs trångboddheten leda till boendesociala problem, såsom koncentrationssvårigheter som gör det svårt för vuxna att fullfölja sin etablering och för barn att följa med på lektionerna i skolan.

Rapporten har även kartlagt möjlig handel med kontrakt och adresser i kommuner med hög bostadsbrist och trångboddhet. Att den otillåtna handeln växer bekräftas av myndigheter, kommuner, bostadsbolag såväl som nyanlända.

Boverkets förslag
Boverket lämnar i rapporten förslag på åtgärder för hur tillgång och tillträde till bostäder kan hanteras med tanke på det ökade antalet nyanlända.

  • Boverkets uppfattning är att staten borde kunna fungera som en katalysator som gör att fler bostäder byggs för de hushåll och grupper som har de lägsta inkomsterna, vilket i praktiken betyder en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll.

  • Boverket rekommenderar att begränsa asylsökandes möjlighet att bosätta sig på egen hand i områden där boendesituationen redan är ansträngd av att personer bor trångt och där det finns risk för växande handel med kontrakt och adresser.

  • Boverket rekommenderar kommunerna att se över vilka regler som ska gälla för de kommunala bostadsbolagens bostadsköer.

För att koordinera aktiviteterna anser Boverket att regeringen bör tillsätta en bred sammansatt delegation eller kommitté som får till uppgift att leda och organisera bostadsbyggandet.

Tidigare delrapport
Den första delrapporten av uppdraget innehåller olika förslag på åtgärder för att möta behovet av boende för asylsökande och nyanlända. Rapporten lägger fokus på de nyanlända med uppehållstillstånd som inte har flyttat ut från Migrationsverkets boenden. Rapporten överlämnades till regeringen i mars 2015.

Mer information
Du kan ladda ner eller beställa slutrapporten och delrapporten för nyanländas boendesituation via Boverkets webbplats. Där kan du även se en film där Mikael Nordström, enhetschef, berättar mer om förslagen i rapporten.

Kontakt
Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar