Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår

Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.

- Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

- I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen visar. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021.

”Småhusbyggandet kan klara krisen bäst”

- Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet. säger Hans-Åke Palmgren.

Bostadspriserna och försäljningen av nya bostadsrätter har stärkts betydligt under det senaste året fram till coronakrisen. Både priser och antalet bokade bostadsrätter minskade betydligt i april, men i maj såg vi en viss återhämtning. Under de senaste månaderna har priserna utvecklats starkare för småhus än för bostadsrätter.

Bostadsbyggandet utvecklas olika i landet

Före coronakrisen förefaller efterfrågan på nya bostäder ha stärkts i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna efter det stora fallet som var i byggandet år 2018. I Storgöteborg och Stormalmö har byggtakten däremot varit hög under ett antal år, men vi ser nu tendenser till en mättnad. Bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna ser vi ett ökat antal bostadsmarknader med balans, vilket påverkar byggtakten totalt sett. Inbromsningen i samhällsekonomin gör nu att utvecklingen försvagas i samtliga regioner.

Prognos för antal påbörjade bostäder, juni 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
- Flerbostadshus 38 400 32 300 30 000
--- Bostadsrätt 14 600 12 000 10 500
--- Hyresrätt 23 200 20 000 19 200
--- Äganderätt      600      300      300
- Småhus 10 400   9 200   8 500
Total nybyggnad 48 800 41 500 38 500
Nettotillskott genom ombyggnad   3 200   3 000   3 000
Totalt påbörjade bostäder 52 000 44 500 41 500

Byggbehovet är fortsatt stort

Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder och kan konstatera att byggbehovet är fortsatt stort. Sannolikt behöver det tillkomma fler än 65 000 bostäder om året fram till 2027, för att möta den stora befolkningsökning som varit sedan lång tid tillbaka.

Men antalet färdigställda bostäder avtar nu. I år färdigställs cirka 53 000 bostäder, och nästa år färdigställs cirka 47 000 bostäder, enligt Boverkets prognos.

Mer information

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Läs hela prognosen på Boverkets webbplats

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Boverket
+46 (0)455-353 000
registraturen@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera