Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov

Report this content

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets beräkning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

- Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Byggandet av småhus och bostadsrätter ökar markant

Antalet påbörjade bostäder ökar enligt prognosen med 8 procent i år och med 4 procent nästa år. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

- I år ökar bostadsbyggandet mest i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket och ansvarig för framtagandet av Boverkets indikatorer. I Storgöteborg minskar däremot antalet påbörjade bostäder, dock från en hög nivå.

Byggbehovet fortsatt högt trots nedskriven befolkningstillväxt

Med anledning av att Statistiska centralbyrån (SCB) i april publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till år 2070, har Boverket nu gjort en ny reviderad nationell beräkning av bostadsbyggnadsbehovet. Behovet av nya bostäder fram till och med 2029 beräknas till 530 000, där behovet är relativt jämnt fördelat över hela perioden.

- Trots SCB:s kraftiga nedskrivning av befolkningsprognosen behöver byggtakten vara hög och jämn under lång tid framöver för att möta den fortsatta befolkningsökningen och för att hantera det uppbyggda underskottet av bostäder. För att få en bostadsmarknad i balans behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, säger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning.

Det befintliga bostadsbeståndet måste utvecklas

- Vi ser en ojämlikhet på bostadsmarknaden där flera grupper har svårt att efterfråga en bostad. Att bygga nytt löser inte alla utmaningar. Vi behöver också renovera och energieffektivisera vårt befintliga bestånd, men samtidigt se till så att det finns tillgång till bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga, avslutar Anders Sjelvgren.

Om Boverkets byggbehovsberäkning och indikatorer

Boverket tar regelbundet fram rapporter som beskriver framtida bostadsbyggnadsbehov (Boverkets byggbehovsberäkning) och aktuellt bostadsmarknadsläge i landet (Boverkets indikatorer). Dessa rapporter tillsammans med andra underlag som Boverket tar fram under året ska ge en samlad bild över läget på bostadsmarknaden.

Läs mer om rapporterna på Boverkets webbplats:

Boverkets byggbehovsberäkning: Behov av bostadsbyggande          2021–2029 - Boverket
Boverkets indikatorer: Stark bostadsefterfrågan och fortsatt högt byggbehov - Boverket
 

För pressbilder på Anders Sjelvgren, Hans-Åke Palmgren och Bengt J Eriksson: 

Pressbilder - Boverket


  Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Media

Media