Bostadsmarknadsenkäten 2021: Över 200 kommuner har underskott på bostäder

Report this content

Det är fortsatt många kommuner som bedömer att de har underskott på bostäder. I år anger 207 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är en minskning med 5 kommuner på ett år och med 33 kommuner på två år. Det visar bostadsmarknadsenkäten för 2021, som innehåller kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden.

Antalet kommuner som bedömer underskott har minskat för fjärde året i rad som helhet, men även för en del grupper. Underskottet är dock fortfarande stort. Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år har framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, men även personer med funktionsnedsättning och äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

Bostadsbyggandet förväntas öka under 2021 och 2022

Totalt sett förväntar kommunerna att antalet påbörjade bostäder ökar med 3 procent år 2021 och med 11 procent år 2022. Jämfört med bedömningarna år 2020 förväntas 2021 en tydlig ökning av antalet påbörjade bostäder i Storstockholm, bland större högskolekommuner utanför storstadsregionerna och i gruppen övriga kommuner med fler än 25 000 invånare. En minskning förväntas främst i Stormalmö och bland mindre högskolekommuner. År 2022 förväntas en kraftig ökning av bostadsbyggandet bland mindre högskolekommuner. Även i Storstockholm och bland övriga kommuner med fler än 25 000 invånare förväntas betydande ökningar år 2022.

Färre kommuner anger underskott på bostäder för ungdomar

För fjärde året i rad minskar antalet kommuner som anger att man har underskott på bostäder för ungdomar. I årets enkät anger 177 kommuner att man har ett underskott på bostäder för ungdomar. Det är en minskning med 53 kommuner på två år.

Fler kommuner anger balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre (SÄBO)

Antalet kommuner som bedömer att de har balans i utbudet av särskilda boendeformer för äldre har ökat betydligt sedan förra året, från 140 till 204 kommuner. Effekter av coronapandemin kan vara en förklaring, ett ökat byggande av specialbostäder de senaste åren kan vara en annan.

Kommunernas insatser för kvinnor som utsatts för våld i hemmet

Drygt hälften (162) av landets kommuner samverkar med andra kommuner när det gäller kvinnor som utsatts för våld av närstående och som på grund av sin hotbild behöver flytta till en annan kommun.

Det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade med 6 200 bostäder under 2020

Närmare 10 700 bostäder tillkom under 2020 genom nyproduktion, ombyggnation och inköp inom det allmännyttiga bostadsbeståndet. Samtidigt såldes cirka 3 900 lägenheter och närmare 600 revs. Av de sålda gick 89 procent till privat hyresvärd för fortsatt uthyrning, 7 procent såldes till annan köpare och 4 procent ombildades till bostadsrätter.

Om bostadsmarknadsenkäten

Varje år besvarar kommunerna en enkät från Boverket där de ger sina bedömningar i olika frågor. Med underlag från nästan alla 290 kommuner kan Boverket ge en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.

- Kommunernas svar ger oss ett värdefullt underlag för att få fram en nationell bild av bostadsmarknadsläget. Trots den ansträngda situation som pandemin innebär, så har nästan alla kommuner svarat på enkäten, säger Marie Sand som är projektledare på Boverket.

Mer information

Boverkets webbplats finns sammanställningar av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden. Resultatet av enkäten på kommunal nivå finns också som öppna data.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: telefon 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media