Boverket föreslår gränsvärden för klimatdeklarationer

Report this content

Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration.

I regeringens promemoria Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader finns förslag till lag och förordning. Promemorian är ett tidigt led i lagstiftningsprocessen. Det som ska deklareras enligt förslaget är utsläpp av växthusgaser från byggskedet, det vill säga fram till färdig byggnad. Det ska gälla för vissa byggnadsdelar. Det finns inte något gränsvärde i förslaget.

Boverkets förslag till färdplan
Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverkets förslag baseras på Ds 2020:4. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet.

Gränsvärden från 2027
Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Gränsvärdet föreslås skärpas 2035 och 2043 för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045. Boverkets förslag till färdplan har lämnats till regeringen som kommer att arbeta vidare med frågan.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice.

Här hiiar du mer information https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/utveckling-av-regler-om-klimatdeklaration-av-byggnader/

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera