Boverket överklagar mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen gav den 11 april dispens till Stiftelsen AF Bostäder för byggandet av 22 studentbostäder. Boverket har nu beslutat att överklaga denna dom.

– Vi vill få tydligare vägledning inför framtida dispensärenden, säger Yvonne Svensson, Boverkets rättschef.

Stiftelsen AF Bostäder ansökte sommaren 2011 om dispens för att bygga bostäder för upp till 100 studenter. Ansökan gällde dispens från kraven på bostadsutformning och tillgänglighet. I höstas beslutade Boverket att inte bevilja dispens. Skälen var att det redovisade projektet inte utfördes i experimentsyfte och att det inte fanns särskilda skäl för dispens.

Stiftelsen AF Bostäder överklagade beslutet och fick delvis bifall i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen beviljar byggandet av 22 experimentbostäder och anser att det finns särskilda skäl för detta. Boverket väljer nu att överklaga denna dom.

– Resonemangen i domen ger inte tillräcklig vägledning inför bedömning av framtida dispensansökningar och vad som kan ses som särskilda skäl. Därför är det angeläget att rättsläget tydliggörs, menar Yvonne Svensson.

Därmed kan domen bli aktuell för överprövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Ytterligare information:

Elsa Mångård, presskontakt Boverket, telefon 0455-35 31 70

www.boverket.se

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar: