Digital tillämpning av plan- och bygglagen kan bidra till ökat bostadsbyggande

Report this content

Boverket vill fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningar för en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess med hög rättssäkerhet för medborgare, företag och beslutsfattare. Det framgår av den slutrapport som Boverket i dag lämnar till regeringen efter tre års utvecklingsarbete.

– Boverket vill ta en större och mer ledande roll i det här arbetet. Vi kan tillsammans med många andra aktörer skapa en helt digital informationshantering av bygglov i landet och göra det möjligt att öka takten i bostadsbyggandet. Sverige behöver en hållbar, rättvis och förenklad samhällsbyggnadsprocess. I dag uppfattar många byggherrar och medborgare att det är krångligt, tar för lång tid och att reglerna inte är lika i hela landet. Nu vill vi ta det här arbetet i mål och ta fram en digital helhetslösning som underlättar bostadsbyggandet under lång tid framöver, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren. 

En svensk modell för samhällsbyggande

Boverket anser att samhällsbyggnadsprocessen i dag är fragmenterad och att ingen har ansvar för helheten.

– Vi ser därför behov av att ta fram en heltäckande bild av hur en ”svensk modell” för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ska se ut och vilka behov av förändring som finns framöver, säger Frida Jonsson, tillförordnad uppdragsägare på Boverket.

Det handlar om att göra den information som behövs tillgänglig digitalt för att exempelvis söka ett bygglov eller fatta beslut om en detaljplan. Då behövs information om vad som gäller och vad vi förväntas ta hänsyn till och den informationen ska vara möjlig att söka upp och lätt att använda. Myndigheter, företag och enskilda ska så långt det är möjligt ha tillgång till samma information.

– Det här är ett långsiktigt arbete som måste ske tillsammans med många aktörer, inte minst Lantmäteriet är en viktig strategisk partner, säger Frida Jonsson.

Ansvarsfördelning och tydligare roller
Boverket menar att det finns några områden som är särskilt viktiga att se över. Det är att

  • rollerna mellan staten, regioner och kommuner behöver anpassas till det arbetssätt som digitaliseringen medger och ansvarsfördelningen behöver regleras tydligare 

  • det krävs att vi ser över hur processer och strukturer kan moderniseras för att bättre stödja de krav och behov som finns i dag
  • befintliga regelverk främjar en digital samhällsbyggnadsprocess.

Några exempel på vad Boverket levererat inom ramen för regeringsuppdraget är digitala tjänster som Planbestämmelsekatalogen som skapar enhetlig detaljplaneinformation, ÖP-modellen med tillhörande databas som hjälper kommunerna att på ett enhetligt sätt strukturera information för översiktsplaner samt det utvecklingsarbete som pågår med digitala byggregler.  

Mer information

I Boverkets rapport, Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen, finns en detaljerad redovisning av vilka behov av förändring som behövs för att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Läs mer om uppdraget och ladda ner rapporten på Boverkets webbplats.

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera