Hur hanterade kommunala bostadsbolag värdeöverföringar 2016?

Report this content

Ett allmännyttigt bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelsen som i sin tur lämnar en redovisning till Boverket. Boverket har publicerat en rapport som innehåller en sammanställning och redogörelse för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2016.

Boverkets årliga rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar uppgifter från 2016. Det är totalt 249 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 249 bostadsbolagen har:

• 61 procent inte lämnat någon värdeöverföring

• 37 procent lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp

• 2 procent lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.  

Med värdeöverföring menas exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. Andelen bolag som lämnat otillåtna värdeöverföringar ligger på 2 procent, eller 4 bolag, och det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2015. Det är den lägsta siffran sedan bestämmelserna infördes år 2011. Totalt har 3,6 miljoner kronor överförts utöver vad som är tillåtet. Det är en kraftig minskning jämfört med år 2015 då siffran låg på 12,4 miljoner kronor. 

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Från bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns några undantag, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp. 

För 2016 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 842 miljoner kronor, varav 775 miljoner avser undantagen. Det är 23 bostadsbolag som har använt sig av undantagen.  

Läs rapporten på boverkets webbplats

Kontakt och mer information

Boverkets presservice, 0455-35 31 70

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. www.boverket.se

Prenumerera