Krav på CE-märkning av byggprodukter från den 1 juli 2013

Den 1 juli 2013 ska många byggprodukter som säljs inom EU vara CE-märkta och ha en prestanda-deklaration. Det ska få handeln med byggprodukter att öka. Boverket har i en rapport till regeringen beskrivit hur svensk lagstiftning bör anpassas till EU:s nya byggproduktförordning om försäljning av byggprodukter.

EU-förordningen ska få handeln med byggprodukter att fungera bättre på den inre marknaden genom enhetliga provnings- och bedömningsmetoder. Tillverkarna slipper då att testa och märka sina produkter på olika sätt i varje land. Istället ska produkten CE-märkas efter det att tillverkaren upprättat en prestandadeklaration. Där ska framgå vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har ifråga om olika väsentliga egenskaper.

Tillverkaren ansvarar för att uppgifterna i prestandadeklarationen och CE-märkningen stämmer överens med de faktiska. CE-märkning av byggprodukter betyder inte att de automatiskt är lämpliga för användning. Byggherren måste avgöra om byggprodukten är lämplig med ledning av uppgifterna i prestandadeklarationen. Byggprodukter som har lämpliga egenskaper bidrar till att uppfylla till exempel, svenska krav på byggnader, vägar och broar.

Den nya EU-förordningen kommer att påverka alla som tillverkar byggprodukter, som importerar byggprodukter utifrån världen, som säljer byggprodukter och givetvis alla användare. För försäljare betyder det ett utvidgat ansvar för att produkterna är CE-märkta och har en prestandadeklaration när det krävs och för att lagerhålla produkterna så de inte försämras.

Tillverkare måste ta reda på om deras produkter omfattas av kraven och i så fall snarast sätta igång arbetet med att ta fram en prestandadeklaration och CE-märka. Redan CE-märkta produkter måste också ha en prestandadeklaration för att få säljas från och med den 1 juli 2013.

Mer information

Beställ eller ladda ner Boverkets rapport: Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter
Ladda ner sammanfattning av rapporten
Webbsida om Byggproduktförordningen

Kontaktpersoner

Annika Wessel, jurist, Boverket, telefon: 0455-35 32 09
Kristina Einarsson, projektledare, Boverket, telefon: 0455-35 32 12, 0701-35 32 12
Elsa Mångård, presskontakt, Boverket, telefon: 0455-35 31 69, 0701-85 32 56

 

Taggar:

Prenumerera