Krav på märkning av byggprodukter i Sverige från 1 juli

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Detta gäller även i Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och i Turkiet. De nya kraven finns i EU:s byggproduktförordning.

Tillverkare av byggprodukter, importörer, distributörer, byggherrar som är användare av byggprodukterna, deras projektörer och entreprenörer samt anställda i byggvaruhandeln är några aktörer som berörs av nyheterna.

Inget "godkännandemärke"

CE-märkning av byggprodukter är inte ett godkännande av produkten för användning, den skiljer sig från CE-märkningen av till exempel leksaker eller maskiner. Genom märkningen bekräftar tillverkaren att uppgifterna om byggprodukternas prestanda när det gäller väsentliga egenskaper är korrekta.

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handeln genom att alla tillverkare ska använda samma metoder för att bedöma och beskriva väsentliga produktegenskaper. Det blir enklare och billigare än provningar och märkningar enligt olika nationella metoder för att få sälja i mer än ett land. Produktuppgifterna som tagits fram enligt den harmoniserade standardens metoder förs in i en prestandadeklaration. Byggprodukterna kan sedan säljas utan krav på ytterligare provningar och märkningar. Prestandadeklarationen ska följa med produkten ut i byggvaruhandeln.

Vad är en byggprodukt?

Det är varje produkt eller byggsats som tillverkas och som släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller i en del av byggnadsverket. Det ska också vara en produkt som påverkar prestandan när det gäller grundläggande krav på byggnadsverk. Enbart byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller ett utfärdat ETA berörs av byggproduktförordningen. Allt fler byggprodukter berörs i takt med att standarderna blir klara eller när tillverkare begär ett ETA.

Vad är en prestandadeklaration?

Byggprodukternas prestanda för väsentliga egenskaper redovisas i en prestandadeklaration. Det görs på samma sätt av alla tillverkare och importörer som vill sälja sina produkter på den europeiska marknaden. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till och vem som tillverkat den. I tillämpliga fall finns uppgift om vilket behörigt tredjepartsorgan (anmält organ) som varit inblandat. Projektörer och användare kan jämföra produkterna med varandra. Med hjälp av prestandadeklarationen kan man avgöra om produkten har lämpliga egenskaper för användning i byggprojektet. Det kan till exempel vara U-värden för fönster eller vilken bärförmåga en takstol har.

Kan man lita på uppgifterna?

Byggherrar, projektörer och myndigheter ska utgå från att uppgifterna i prestandadeklarationen är korrekta. Om man misstänker fel ska man vända sig till Boverket som är tillsynsmyndighet.

Nationella byggregler gäller

Det är fortfarande varje lands nationella byggregler som gäller. Byggreglerna ställer krav på det färdiga byggnadsverket. Enligt bygglagstiftningen är det byggherren som har ansvaret att bedöma om produkten kan bidra till att uppfylla kraven på byggnadsverket. Prestandadeklarationen är ett verktyg som byggherrar och projektörer kan använda för att göra den bedömningen. Med ledning av prestandadeklarationen går det att avgöra om byggprodukten är lämplig att använda.

Mer information

Sara Elfving, Boverket, tfn 0455-353292
Presskontakt, Boverket, tfn 0455-353170
Hans-Olof Karlsson Hjorth, enhetschef Boverket, tfn 0455-353077

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar