Stora otillåtna värdeöverföringar från allmännyttan till kommuner

Report this content

Boverket konstaterar i sin årliga rapport att otillåtna värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag till kommunerna har varit rekordstor. Det är cirka 110 miljoner kronor som har förts över från tio bostadsföretag till kommunala moderbolag.

Ungefär 60 procent av de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen lämnar inte någon värdeöverföring. Majoriteten av de allmännyttiga bostadsföretagen som faktiskt lämnar värdeöverföringar till sina ägare följer gällande regler om begränsningar av dessa.

De totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen uppgår till cirka 740 miljoner kronor. Det är fyra procent av bolagen, eller tio bolag, som lämnat utdelningar utöver tillåtet belopp.

De otillåtna värdeöverföringarna uppgår till 110 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2017 då siffran låg på 609 000 kronor. Den sammanlagda summan av årets otillåtna överföringar är betydligt högre än för tidigare räkenskapsår. De otillåtna överföringarna varierar mellan 1 000 kronor och 89,3 miljoner kronor. Det sistnämnda beloppet är värdeöverföringen från Hyresbostäder i Norrköping till ägaren Norrköpings kommun.

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar. En värdeöverföring är exempelvis vinstutdelning eller överföring av koncernbidrag till moderbolagen. Det är 262 allmännyttiga kommunala bostadsföretag som har lämnat uppgifter om värdeöverföringar för räkenskapsåret 2018.

Av de 262 bostadsbolagen har

  • 59 procent inte lämnat någon värdeöverföring alls
  • 37 procent har lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 4 procent har lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Bestämmelserna om värdeöverföringar och begränsningar av dessa finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Från bestämmelserna om begränsningarna finns det undantag, exempelvis om utdelningen lämnas till kommunen för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Mer information

Ladda ner rapporten "Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2018" från Boverkets webbplats.

Boverkets presservice, 0455- 35 31 70

Presskontakt
+46 (0)455-353 170
presservice@boverket.se

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Prenumerera