Var med och underlätta byggandet av bostäder för unga!


Antalet kommuner som uppger att man har brist på bostäder för unga har ökat kontinuerligt under perioden 1999–2013. Samtidigt minskar antalet kommuner som uppger att de har en generell bostadsbrist, från 132 kommuner 2012 till 126 kommuner 2013. Det högsta antalet kommuner med brist på bostäder som ungdomar efterfrågar, 158 kommuner, redovisas i år. Regeringen inför nu ett stöd på totalt 50 miljoner kronor för att främja innovativt byggande av bostäder för unga.

Stödet hanteras av Boverket och får gå till en åtgärd som innebär utveckling eller användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process som främjar ett innovativt byggande för att utöka utbudet av bostäder för unga.

Vem kan få stöd?
Stödet kan sökas från och med den 1 juni 2013 av bland annat företag och kommuner fram till den 1 augusti 2015. Stöd kan exempelvis ges till en kommun, ett företag eller ett regionalt självstyrelseorgan och stöd kan även ges till flera som söker för en gemensam åtgärd. Vid en gemensam ansökan utses en huvudsökande och övriga blir medsökande.

Stödets storlek
Hur mycket man kan få i stöd beror på vilken typ av åtgärd som ska genomföras, man kan få högst 75 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden. För utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process kan man få maximalt 300 000 kr. För användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process kan man få maximalt 1 600 000 kr. Man kan söka både för utveckling och användning samtidigt, men det maximala beloppet för bägge två insatserna är 1 600 000 kr.

Idébank
En idébank som knyter samman material från tidigare gjorda erfarenheter med nya idéer tas fram och publiceras på www.boverket.se. I denna idébank finns möjlighet för besökarna att lägga egna förslag och idéer som kan utveckla byggandet av bostäder för unga.

Stödet för att främja innovativt byggande för unga är en av flera satsningar som regeringen genomför för att råda bot på bostadsbristen för unga. En annan sådan satsning är det så kallade markstödet som ges till kommuner för att de ska genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder. Läs mer om stöden på Boverkets webbplats.

För mer information om stöd för innovativt byggande för unga, kontakta:

Amelie Fast, jurist
Tel: 0455-35 30 52
E-post: amelie.fast@boverket.se

Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar