Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 23 januari 2018 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast den 17 januari 2018.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till: info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall ska uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.braincool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 17 januari 2018 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förslag till dagordning:

  1.        Stämman öppnas
  2.        Val av ordförande vid stämman
  3.        Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.        Val av en eller två justeringsmän
  5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6.        Beslut om utgivande av teckningsoptioner
  7.        Stämman avslutas

Punkt 6 - Beslut om utgivande av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 22 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Bryan Nicholson, Jens Kinnander, Iman Ziai, Alexander Martinovic, Ola Strömberg, Anne Andersson, Roger Henriksson, Hakan Hummet, Rachida Sersar och Petter Theren. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka incitamentet för vissa särskilt utvalda medarbetare genom att knyta en del av ersättningen till

bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägarna och berörda medarbetare får samma mål.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 170 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Aktietorget under perioden från och med den 10 januari 2018 till och med den 19 januari 2018. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen enligt detta förslag, och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 januari 2021. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 samt handlingar enligt 14 kapitlet aktiebolagslagen finns omedelbart tillgängliga hos bolaget samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Lund i januari 2018

BrainCool AB (publ)

STYRELSEN

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar