BrainCool AB (publ) - Delårsrapport för perioden 2020.04.01 – 2020.06.30

Report this content

 Resultatet i korthet

 

Koncernens nyckeltal (tkr)

2020.04.01- 2019.04.01- 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.06.30 2019.06.30 2020.06.30 2019.06.30 2019.12.31
Nettoomsättning 1 730 442 3 790 799 4 256
Summa rörelseintäkter 4 186 2 964 7 723 4 537 11 804
Resultat efter finansiella poster -7 645 -14 633 -19 342 -26 433 -57 282  
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 219 -1 145 -2 433 -2 278 -4 659
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 039 3 316 1 039  3 316 13 375
Resultat per aktie (kr) -0,15 -0,37 -0,39 -0,69 -1,43
 

Moderbolagets nyckeltal (tkr)

2020.04.01- 2019.04.01- 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.06.30 2019.06.30 2020.06.30 2019.06.30 2019.12.31
Nettoomsättning 1 442   2 056 3 436 2 413 6 559
Summa rörelseintäkter 3 899 4 605 7 369   6 150 14 104
Resultat efter finansiella poster -7 645 -13 931 -19 342 -25 731 -57 282
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 219 -1 134 -2 433 -2 257 -4 625
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 1 697 1 1 697 13 541
Resultat per aktie (kr) -0,15 -0,36 -0,39 -0,67 -1,43

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool har trots covid-19-krisen och turbulenta tider lyckats flytta fram positionerna såväl finansiellt som operationellt. Vi har förstärkt finansieringen med närmare 70 mkr under kvartalet med grant och en riktad emission som färdigställdes i början av juli och som säkerställer verksamheten de kommande tolv månaderna. Kapitaltillskotten vittnar också om att förtroendet för bolaget är intakt och att BrainCool är på rätt väg.

Under det andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 4 mkr och vi erhöll ett EU-bidrag om 3 miljoner euro för kommersialisering av bolagets produkter inom hjärnkylning. Efter rapportperiodens utgång genomfördes riktad nyemission om 35 mkr Vi har även aviserat att vi inlett förberedelser för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market.

BrainCool har under det andra kvartalet noga följt utvecklingen av covid-19-krisen och den allmänna osäkerhet den skapat. Vi har anpassat verksamheten därefter, med minskade kostnader samt erhållit diverse stöd för att underlätta driften av verksamheten.

Bolaget startade under maj en studie för avancerad feberbehandling av patienter med covid-19. Fram till halvårsskiftet hade elva patienter rekryterats. Preliminära resultat kommer presenteras redan under september månad.  Patienternas neurologiska funktion kommer dock att följas upp med en avstämning sex månader efter behandlingstillfället. Det kommer nu allt fler uppgifter om att covid-19 inte enbart är en respiratorisk sjukdom. Komplikationer i form av blodproppar är en del av dess inflammatoriska tillstånd som även ökar risken för stroke och hjärnskador, med efterföljande stort behov av rehabilitering.

Covid-19-krisen har påverkat bolaget kortsiktigt då sjukvården till en del varit stängd under perioden och att utbildning av pre-hospitala grupper försenats i Tyskland. Dock ser vi ett ökat intresse för bolagets produkter inom intensivvårdsavdelningar på sjukhus med anledning av patienter med hög svårbehandlad feber.

 Vi är på rätt väg i den långsiktiga strategin att kombinera företagets produkter RhinoChill™ och BrainCool™ System i ett koncept, BrainCell, som kan erbjudas för både hjärtstopps-och strokepatienter som behandlas med trombektomi, en behandlingsmetod som är under stark tillväxt. I juni meddelade bolaget att amerikanska FDA accepterar europeiska kliniska data för marknadsgodkännande av RhinoChill™. Det banar väg för att lansera BrainCell i USA. BrainCool tecknade under perioden även ett inköpsavtal med HealthTrust som är en av de största inköpsorganisationerna i USA och representerar 1 600 intensivvårdsjukhus.

I maj erhöll BrainCool ett nytt EC-certifikat för invasiva produkter efter granskning av bolagets produkt, Cooral® System. Produkten har CE-märkts och godkänts för EU/ESS marknaden, vilket är en milstolpe för företaget. Bolaget har arbetat intensivt med marknadsgodkännande på andra marknader i avvaktan på presentation av den nordiska studien om 180 patienter för att förebygga oral mukosit. Vi kommer nu att presentera resultatet av studien vid ESMO-mötet (The European Society for Medical Oncology) den 19-21 september 2020 samt delge marknaden utfallet av studien och ESMO-mötet samma dag.

Under det första halvåret visade BrainCool en successivt stigande försäljning, främst från marknaderna i Tyskland och USA avseende bolagets produkter inom hjärnkylning. Vi ser även ett starkt ökat intresse i Norden. Under 2021 räknar vi med att ytterligare öka tillväxten då produktprogrammet breddas från en produkt till tre produkter.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.