BrainCool AB (publ) får bidrag på tolv (12) mkr från EU

EU har beslutat att stödja ett projekt – Brain Save - lett av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling.

Projektet drivs av ett konsortium som leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Kanada. Projekten kommer starta i mars 2018 och mer information om deltagarna i projektet kommer offentliggöras vid projektstart i samband med undertecknande av konsortieavtal. Brain Save fokuserar på fem olika områden.

Ett område är att implementera fler nya funktioner för att kombinera värme och kyla och integrera funktionerna i produkten BrainCool™ System. Målet är att hindra att frossa, så kallad shivering, bryter ut vid kylbehandling. Ett annat delprojekt innebär en studie för att reducera tillverkningskostnaderna för BrainCool Systems. Projektet sker i samarbete med en global leverantör och utvecklare av medicintekniska produkter.

Härutöver är medel beviljade för ytterligare kliniska studier av BrainCool™ System. Studierna genomförs i samarbete med två ledande forskare och användare av BrainCool™ System, professor Rainer Kollmar från Tyskland och professor Risto Roine från Finland. Samarbetet kommer även utvärderas i ett antal mindre kliniska studier som kommer skapa löpande referens och validering av bolagets produkter. Det kommer även utvecklas ett protokoll för att minska frossbrytningar med hjälp av att aktivt värma och kyla olika delar på kroppen.

Två delprojekt avser utveckling av nya produkter i samband med kylbehandling. En av produkterna handlar om att mäta hjärntemperaturen via en sensor. Den andra avser en funktion för att detektera frossbrytningar med vibrations- och rörelseteknik. De två nya produkterna vidareutvecklas i konsortiet av externa aktörer och licensieras exklusivt till BrainCool utan någon extern kostnad för bolaget.

VD Martin Waleij kommenterar;

-Produkten BrainCool™ System vinner mark bland ledande opnionsledare redan idag, och med medel från EU kommer vi ytterligare säkerställa målet att bli marknadsledaren inom området neurologi, vilket även kommer gynna bolaget inom andra patientindikationer som hjärtstillestånd.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar