BrainCool AB (publ) genomför riktad nyemission och tillförs 35 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 30 juni 2020, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 7 000 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen uppgick till 5,00 SEK per aktie och fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs BrainCool 35 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare.

Styrelsen för BrainCool har, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 30 juni 2020 och i linje med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 5,00 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 17 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs BrainCool 35 MSEK före transaktionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare, varav två investerare – Rothesay Ltd (800 000 aktier) och Arctic Securities för kunders räkning (1 600 000 aktier) – vardera tecknat sig för mer än tio procent av aktierna i den Riktade Nyemissionen. Vidare har de befintliga aktieägarna Cormac Invest AB och Mikael Rosberg (via kapitalförsäkring privat och via bolag) tecknat sig för 203 000 respektive 300 000 aktier i den Riktade Nyemissionen.

Tillförd nettolikvid från den Riktade Nyemissionen avses, tillsammans med tilldelat EU-bidrag, under den kommande 12-månadersperioden att användas till regulatoriska processer (5 MSEK), försäljning och marknadsföring (15 MSEK), forskning och utveckling (10 MSEK), rörelsekapital (5 MSEK) och immateriella rättigheter (2 MSEK).

Styrelsen bedömer, med anledning av de förhandlingar som genomförts med en grupp professionella investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 7 000 000 aktier, från 52 688 695 aktier till 59 688 695 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 315 000 SEK, från 2 370 991 SEK till cirka 2 685 991 SEK. 

VD Martin Waleij kommenterar: BrainCool breddar ägarbasen och stärker sin finansiella position ytterligare för den internationella lanseringen av våra produkter med denna riktade nyemission. Feedback från både nya och potentiella kunder är positiva i både EU och USA och resultaten av våra kliniska studier och nya rön erhåller stort intresse.”

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2020 kl. 21.25 CEST

För mer information

Martin Waleij – VD +46 – 733 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.  Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.