BrainCool AB (publ) kallar på en fjärde tranche av konvertibler om 5 MSEK

BrainCool AB (publ) ("BrainCool") kallar på en fjärde tranche från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

BrainCool ingick den 22 november 2017 ett finansieringsavtal med Investeraren ("Avtalet"). Den 4 november 2018 har BrainCool och Investeraren ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet") innebärande, bland annat, att emission av teckningsoptioner kan skjutas upp för att underlätta den administrativa hanteringen vid utgivandet av trancher (se pressmeddelande som publicerats den 5 november 2018).

På kvällen den 21 januari 2019 beslutade styrelsen i BrainCool (i) att kalla på en fjärde tranche i enlighet med Avtalet och Tilläggsavtalet samt att (ii) om emission av konvertibler ("Konvertibler") och teckningsoptioner under den fjärde tranchen. I samband med denna fjärde tranche beslutade styrelsen även om emission av teckningsoptioner relaterade till den tredje tranchen med gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. Gratis teckningsoptioner ges därmed ut till befintliga aktieägare både för tranche 3 och tranche 4 ("Aktieägaroptioner"). En (1) Aktieägaroption kommer att tilldelas för sextiotvå (62) aktier som innehas på avstämningsdag, som BrainCool kommer publicera vid ett senare tillfälle. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens teckningsoptioner. Emissionen av Konvertibler och teckningsoptioner ligger inom ramen för det av bolagsstämman beslutade emissionsbemyndigandet registrerat hos Bolagsverket den 4 maj 2018.

Kapitaltillskottet ska fortsatt användas som rörelsekapital inom affärsområdet Brain Cooling.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Vi tackar ESGO igen för deras ständiga stöd och flexibilitet inom ramen för detta finansieringsavtal, vilken har gett BrainCool viktig finansiering under denna intensiva period med flera order som materialiserats, vilket i sin tur skapar rörelsekapitalbehov. Sedan införandet av finansieringsavtalet har vi samarbetat med ESGO för att göra det så effektivt som möjligt för BrainCool och våra aktieägare.

Fakta om den fjärde tranchen:

 •  Fjärde tranchen kommer att genomföras som en riktad emission om 5 miljoner SEK till Investeraren genom utgivande av Konvertibler med tillhörande teckningsoptioner.
 •  Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 7,5-procentig rabatt på det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår dagen för konvertering.
 •  Vid en sådan begäran om konvertering har BrainCool möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i BrainCool eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för BrainCool att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
 •  Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i BrainCool till ett fast lösenpris motsvarande en 30-procentig premie i förhållande till Referenspriset på dagen för BrainCools begäran om utgivande av en ny tranche.
 •  Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som teckningsoptionerna till Investeraren och kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market tillsammans.
 • Lösenpriset för teckningsoptionerna under denna tredje och fjärde tranche sätts till 8,35 SEK.
  • Tranchens summa: 5 000 000 SEK
  • Tranchens Referenspris: 6,4306 SEK
  • Teckningsoptionernas lösenpris: 6,4306 SEK * 1,30 ≈ 8,35 SEK
  • Antal Konvertibler: 5 000 000 / 100 000 = 50 Konvertibler
  • Antal teckningsoptioner: 5 000 000 / 8,35 = 598,802
  • Antal Aktieägaroptioner: 604,596

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Braincools hemsida:
http://www.braincool.se/nyemission/

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB

Den 21 januari 2019 har investeraren L1 även påkallat konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 21 januari 2019 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den andra tranchen för framtida omvandling är 12 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 37 331 594. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 153 374. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 37 484 968.

Konverteringspriset blir 6,52 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 1 000 000 SEK.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/nyemission/ 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar