BrainCool AB (publ): Rekryteringen av covid-19-patienter färdigställd

Report this content

BrainCool har under maj – juli, rekryterat elva (11) covid-19-patienter i en studie på SÖS i Stockholm med bolagets produkt BrainCool™ System för att behandla hög och återkommande feber.

Utfallet av studien har varit mycket bra med hänsyn till produktens ”performance”. För samtliga patienter har produkten framgångsrikt lyckats bryta febern och patienterna har överlevt.

Den kliniska utvecklingen som genomförts med stöd av Vinnova medför ej några kostnader för BrainCool och kommer att leda till två viktiga publikationer.

Den första publikationen kommer följa upp dessa elva patienter retrospektivt, genom att titta på ett antal parametrar. Bland annat inleds en uppföljning av frekvensen av akut lungsvikt och dess utveckling, hur kylbehandlingen har påverkat tiden i ventilator samt syresättningen. Dessutom kommer man under en period på sex månader även följa upp patienternas neurologiska funktion.

I en andra del av studien kommer patienter med hög neurologisk feber (refraktär feber) att fortsätta rekryteras på SÖS, det vill säga patientunderlaget behöver inte vara genererat av covid-19. BrainCool har även kommit överens med Erasme University Hospital i Bryssel att inkludera patienter i studien (medför inga kostnader för bolaget), vilket är ett resultat av de goda resultaten i Stockholm med produkten.

De två publikationerna kommer skapa ett bra vetenskapligt underlag inom området. Det är tydligt att covid-19 inte bara är en respiratorisk sjukdom utan även ger upphov till hjärnskador och vårt projekt inom området kommer leda till ny kunskap inom området i samarbete med ledande kliniker i Stockholm och Bryssel, vilka som bekant är två städer som drabbats hårt av covid-19.

                 VD Martin Waleij kommenterar

”Studien har tydligt visat att vår produkt kan bidra till att bryta svår återkommande feber. Det leder till ett bra underlag för att använda produkten såväl för covid-19 som sjukdomar vid framtida pandemier och patienter med neurologisk feber.

Vår produkt BrainCool™ System, vars huvudsyfte är att begränsa hjärnskador hos intensivvårdspatienter, har med denna studie redan skapat ett bra kliniskt försäljningsunderlag för behandling av neurologisk feber. Studierna kommer även medverka till att skapa nya viktiga rön för behandling av akut lungsvikt, ARDS (acute respiratory distress syndrome) och de neurologiska problem som covid-19 verkar leda till.”

Vår intention var att idag även presentera preliminära data från covid-19-studien på ett möte i New York i början av september. Men eftersom det mötet har skjutits upp till maj 2021 på grund av covid-19-krisen, är det ännu inte fastställt när data kommer presenteras. Vårt fokus ligger på att studierna skall generera två viktiga publikationer.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september.
 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.