BrainCool AB (publ) renodlar organisationen och bildar två dotterbolag för onkologi och hjärnkylning

BrainCool AB (publ) bolagiserar verksamheten och skapar ett koncernförhållande genom att etablera två nya dotterbolag, CoolPrevent AB och IQool Technologies AB (bolag under bildande ”IQool”) . I CoolPrevent ingår verksamheten som bedrivits i affärsområdet Pain Management inom onkologi. I IQool ingår verksamheten som bedrivits i affärsområdet Brain Cooling.

Bolagiseringen skapar en större flexibilitet och ökar koncernens handlingsutrymme. Respektive bolag kan även fokusera fullt ut på den egna verksamheten. Vid ansökningar om olika stöd från till exempel EU behöver heller inte de respektive verksamheterna konkurrera internt med varandra utan respektive bolag kan ansökan om samma projekt. I många stödprogram kan finansiering inte erhållas till mer än ett projekt per bolag.

CoolPrevent omfattar behandling av biverkningar vid cancerbehandlingar. Bolaget har två produkter, Cooral och CooLimb som ingår i det övergripande varumärket CoolPrevent®. Cooral används för att motverka oral mukosit – biverkningar i munhålan vid cellgiftsbehandling. CoolLimb behandlar neuropati som kan uppträda som en biverkan vid cancerbehandling med cellgifter och innebär skador på nerver med domningar och bortfall av känsel i händer och fötter som symptom. CoolPrevent® System integrerar dessa båda applikationer i samma CE-märkta kylsystem ECU 200 och kan behandla kombinationen av biverkningar. Systemet har även har möjlighet att inkludera fler indikationer och applikationer.

Ambitionen är att lansera CoolPrevent® System mot utvalda marknader 2019 med fokus på Cooral. Under 2020 och 2021 breddas lanseringen av CoolPrevent® System att inkludera CooLimb och kombinationen av de båda applikationerna i Europa respektive USA.

I IQool ingår produkterna BrainCool™ System och RhinoChill™ för medicinsk kylning vid hjärtstopp och stroke. BrainCool™ System används vid bland annat intensivvårdsavdelningar och RhinoChill™ används för tidig kylning före ankomst till sjukhus eller vid akutavdelningar. Båda produkterna är i en kommersialiseringsfas. Det finns det en klar fördel med tidig nedkylning, framför allt när kylning startas redan under hjärtlungräddning och före reperfusion (innebär att blodflödet återställs) av hjärta och hjärna.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019. 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar