BrainCool AB (publ) tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Den första inlösenperioden för BrainCools teckningsoptioner av serie TO1 har nu avslutats i samband med att teckningen registrerats hos Bolagsverket idag. Bolaget tillförs därmed cirka 4 TSEK, vilket motsvarar 253 nya aktier. De som tecknat sig i inlösenperioden har fått Interimsaktier vilka automatiskt omvandlas till stamaktier inom cirka en vecka från det att Bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i BrainCool har ökat med 253 till totalt 35 556 694. Aktiekapitalet uppgår därmed till 1 600 051,26 sek.

-Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

  • 21 november 2018 till och med 4 december 2018
  • 21 maj 2019 till och med 4 juni 2019
  • 21 november 2019 till och med 4 december 2019
  • 21 maj 2020 till och med 4 juni 2020
  • 20 november 2020 till och med 4 december 2020

-Innehavare av teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier, dvs från listningsdatumet 20 december 2017 till och med 4 december 2020.

-Teckningsoptioner av serie TO1 har ISIN-kod SE0010713834.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018.

r mer information

Iman Ziai - CFO & Produktchef PolarCap System                                  
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar